Artykuły naukowe (WPPKiA)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 453
 • Item
  Canonical Marriage According to Stefan Wyszyński Based on Publications in “Ład Boży”
  (Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2024) Lewandowski Paweł
  This article is an analysis of sixteen texts written by Stefan Wyszyński, founder and first editor-in-chief of the weekly “Ład Boży”, which were published in the author’s series “Ład w myślach”. Wyszyński published in-depth and thoughtful studies on ecclesiastical marriage law in the weekly, under various pseudonyms. The reason for this was the promulgation of the Decree of 25 September 1945 Marriage Law, which implemented compulsory civil weddings for all Polish citizens and legally permitted divorce. Wyszyński, using the teaching of the Popes, in particular Pius XI, and the Polish Episcopate, warned the Christian faithful of the dangers of ideologies striking at the institution of marriage, defended it and showed the way forward.
 • Item
  Man and Family According to Rev. Stefan Wyszyński on the Basis of Publications in “Ład Boży”
  (Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2024) Lewandowski Paweł
  The article analyses fourteen texts by Rev. Stefan Wyszyński, the originator, founder and first editor-in-chief of the weekly “Ład Boży” [God’s Order], published as part of the author’s series “Ład w myślach” [Order in thought]. Perceiving a serious threat coming from the communist indoctrination of all areas of social and economic life in the People’s Republic of Poland, Wyszyński undertook a courageous struggle for the Catholic “soul” of the Polish Nation – in a particular way striving for a proper interpretation of the duties and rights of man and family. Artykuł zawiera analizę czternastu tekstów ks. Stefana Wyszyńskiego, pomysłodawcy, założyciela i pierwszego redaktora naczelnego tygodnika „Ład Boży”, opublikowanych w autorskiej serii „Ład w myślach”. Wyszyński, dostrzegając poważne zagrożenie płynące z komunistycznej indoktrynacji wszelkich obszarów życia społeczno-gospodarczego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podjął odważną walkę o katolicką „duszę” Narodu polskiego – w szczególny sposób zabiegając o właściwe interpretowanie obowiązków i praw człowieka i rodziny.
 • Item
  Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Miejsce Piastowe, 5 września 2023 roku
  (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, 2024) Lewandowski Paweł