Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/426
Tytuł: Zwierzęta w publikacjach polskich myślicieli katolickich I połowy XX wieku
Tytuły równoległe: Animals in publications of Polish Catholic thinkers of the first half of the twentieth century
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: okrucieństwo; teologia moralna; zwierzęta; cruelty; moral theology; animals
Data wydania: 2-sty-2019
Źródło: Medycyna Weterynaryjna, 2019, T. 75, nr 1, s. 59-62
Abstrakt: Celem artykułu jest przenalizowanie obecności problematyki stosunku człowieka wobec zwierząt w publikacjach polskich myślicieli katolickich I połowy XX wieku. W tym czasie dokonała się bowiem istotna zmiana w relacjach człowieka wobec innych istot żywych, która swoje źródła miała w rozwijających się prądach kulturowych i filozoficznych. Istotnym zamiarem omawianych książek było przeciwdziałanie rozpowszechniającemu się poglądowi, że to chrześcijaństwo i nauczanie Kościoła jest powodem niewłaściwego traktowania zwierząt. Myśliciele katoliccy swoje rozważania koncentrowali wokół kilku kwestii. Przywoływali postacie świętych, których cechowała wrażliwość na los zwierząt, piętnowali okrucieństwo oraz ukazywali zaangażowanie Kościoła na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.
The aim of the article is to analyze the presence of the issue of man's relation to animals in the publications of Polish Catholic thinkers of the first half of the twentieth century. At that time, a significant change took place in the relationship of man to other living beings, which had its sources in the developing cultural and philosophical trends. An important intention of discussed books was to counteract the spreading view that Christianity and the teaching of the Church are the cause of ill-treatment of animals. The Catholic thinker focused his deliberations on several issues. They invoked figures of saints who were sensitive to the fate of animals, stigmatized cruelty, and showed the Church's commitment to improving animal welfare.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/426
Alternatywna Lokalizacja: http://www.medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/pdf2019/012019/2019016166.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.21521/mw.6166
ISSN: 0025-8628
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Zwierzeta_w_publikacjach_polskich_myslicieli_katolickich_I_polowy_XX_wieku.pdfArtykuł266,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.