Roczniki Nauk Społecznych

Permanent URI for this community

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje reprezentują treść zagadnień w dziedzinie nauk społecznych, w trzech dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne. Czasopismo publikuje teksty w następujących kategoriach: artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Roczniki Nauk Społecznych są indeksowane m.in. w bazie ERIH +, Index Copernicus, CEEOL, CEJSH, MOST Wiedzy. Znajdują się także w wykazie czasopism MEiN z liczbą 70 punktów.
ICI Journals Master List, ICV 2021 = 100 (ICV 2020 = 90.38).
Redaktor Naczelny:
Wojciech Gizicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Sekretarz redakcji:
Aneta Wójciszyn-Wasil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Członkowie Redakcji
Jan Gałkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Tomasz Peciakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Mariusz Zemło, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

News

Redakcja Roczników Nauk Społecznych
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Główna osoba do kontaktu
Aneta Wójciszyn-Wasil
Sekretarz
rocznikins@kul.pl

Browse

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)