Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4200
Title: Religijne zmaganie się a poczucie osamotnienia u podopiecznych hospicjów
Other Titles: Religious struggle and a feeling of loneliness in the group of wards in stationary and home hospices
Authors: Śliwak, Jacek
Brzeziński, Mirosław
Zarosińska, Domonika
Keywords: religijne zmaganie się; poczucie osamotnienia; hospicja stacjonarne; hospicja domowe; spiritual struggle; feeling of loneliness; stationary hospices; home hospices
Issue Date: 2019
Publisher: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Fundacja Fides et Ratio
Citation: "Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio", 2019, T. 38, nr 2, s. 365-394
Abstract: Opracowanie prezentuje tematykę religijnego zmagania się i poczucia osamotnienia w grupie podopiecznych hospicjów stacjonarnych i domowych. W badaniach wykorzystano Skalę Pocieszenia i Napięcia Religijnego, autorstwa A.M. Yali, J.J Exline, B. Wood, E.L. Worthington, Jr. (RC-SS, w wersji eksperymentalnej B. Zarzyckiej) oraz Skalę Samotności Rascha, autorstwa J. de Jong-Giervelda i F. Kamphuisa (S-Rascha, w adaptacji J. Rembowskiego). Celem weryfikacji hipotez, z 40 badanych wyodrębniano podgrupy ze względu na płeć (po 20 kobiet i mężczyzn) lub formę opieki paliatywnej (po 20 podopiecznych hospicjów stacjonarnych i domowych). Uzyskane wyniki analiz pokazały, że istnieją korelacje między odczuwanym poczuciem osamotnienia a religijnym zmaganiem się u podopiecznych hospicjów. Potwierdzono także hipotezy, opisując związki analizowanych zmiennych w grupie kobiet i mężczyzn; oraz prezentując korelacje w podgrupach wyodrębnionych ze względu na formę opieki (hospicjum stacjonarne i hospicjum domowe).
This paper presents the subject of spiritual struggle and the feeling of loneliness in the group of wards in stationary and home hospices. In the research there was used Religious Comfort and Strain Scale by A.M. Yali, J.J. Exline, B. Wood, E.L. Worthingthon, Jr. (RC-SS in the experimental version by B. Zarzycka) and Rasch-Type Loneliness Scale by J. de Jon-Gierveld and F. Kamphuis (S-Rascha, version adapted by J. Rembowski). In order to conduce comparative analyses from the group of 40 examined people smaller groups were extracted, based on gender (20 women and 20 men) or a form of palliative care (20 wards of stationary hospices and the same for home hospices). Presented results confirm the hypothesis 1 (H1: There are correlations between the experienced feeling of loneliness and the spiritual struggle of hospice wards). Hypothesis 2 and hypothesis 3 has also been confirmed. Hypothesis 4 and hypothesis 5 has been confirmed as well.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4200
DOI: 10.34766/fetr.v2i38.86
ISSN: 2082-7067
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sliwak_Brzezinski_Zarosinska_Religijne_zmaganie_sie.pdf714,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons