Formacja małżonków w Domowym Kościele gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle materiałów formacyjnych i badań małżonków na Ukrainie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-11-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rozprawa podejmuje problem formacji małżonków w Domowym Kościele gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Rozwiązuje go na drodze badań nad źródłami zastanymi, głównie materiałami formacyjnymi oraz badań empirycznych przeprowadzonych wśród małżonków w Ukrainie. W rozdziale pierwszym przeprowadzona została refleksja naukowa nad wskazaniami formacyjnymi Ruchu Domowego Kościoła zawartymi w materiałach formacyjnych. Podkreślona w nim została rola wprowadzenia w życie małżonków słowem Bożym wtajemniczenia ich w liturgię i modlitwę oraz przygotowania do dawania świadectwa miłości (służby) i budowania wspólnoty. W rozdziałach od drugiego do piątego opisana została metodologia oraz zaprezentowane zostały wyniki badań małżonków zrzeszonych w Domowym Kościele, przeprowadzonych w latach 2020-2021. Uzyskane wyniki ukazują pewien zarys obrazu formacji małżonków w Domowym Kościele w Ukrainie. Rozdział szósty prezentuje wnioski i postulaty służące umacnianiu Ruchu Domowego Kościoła w Ukrainie. Podkreślają one kluczową rolę życia słowem Bożym w rodzinach oraz uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Ruch. Wskazują także na pilną potrzebę wpierania małżonków katolickich formujących się w Ruchu. W przeżywaniu roku liturgicznego w rodzinie, życiu sakramentalnym oraz pielęgnowaniu zwyczajów religijnych. Tylko w ten sposób małżonkowie mogą dojrzewać do dawania autentycznego świadectwa wiary w Boga swoim dzieciom i bliźnim, jak również dorastać do zaangażowania w samym Ruchu oraz apostolatu w Kościele i społeczeństwie.
The dissertation analyses the formation problem of married couples in the Domestic Church within the family branch of the Light-Life Movement. WE solve this problem through research on existing sources, mainly formative materials, and empirical research conducted among married couples in Ukraine. In the first chapter, a scientific reflection was carried out on the formative guidelines of the Domestic Church Movement, which is included in the formation of the Word of God into the Liturgy and prayer, and preparing them to give testimony of love (service) and building a community. The chapters two to five describe the methodology and present the results of the research of married couples associated in the Domestic Church, which were conducted from 2020 to 2021. The findings show, a certain outline of the formation of Church in Ukraine. The chapter six presents conclusions and postulates aimed at strengthening the domestic Church Movement in Ukraine. They emphasize the key role of living the Word in families and participating in retreats organized by the Movement. They also indicate the urgent need to support Catholic married couples, who are involved in formation in the Movement, in experiencing the Liturgical year in the family in sacramental life and in cultivating religious customs, Only in this way can the married couples mature to their children and neighbours, and itself grow up to be involved in the Movement itself and to apostolate in the Church and society.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
Keywords
małżonkowie, rodzina katolicka, formacja małżonków, Ruch Światło-Życie, Ruch Domowego Kościoła, duszpasterstwo rodzin, married couples, Catholic family, marriage formation, the Light-Life Movement, the Domestic Church Movement, pastoral care of the family
Citation
ISBN