Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/382
Tytuł: Implikacje filozoficznej natury prawdy w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara
Tytuły równoległe: Implications of Hans Urs von Balthasar’s philosophical nature of truth
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: Balthasar; Bóg; cel; filozofia; poznanie; prawda; radość; teologia; znak; aim; cognition; God; joy; philosophy; sign; truth; theology
Data wydania: 20-gru-2012
Źródło: Studia Gdańskie, 2012, T. 31, s. 67-75
Abstrakt: Hans Urs von Balthasar sformułował swoją teorię prawdy filozoficznej, odwołując się do znanych od starożytności pojęć: natury, wolności, tajemnicy i uczestnictwa. Ta koncepcja posiada liczne implikacje. Istnieje możliwość poznania prawdy bez odniesienia do elementu nadprzyrodzonego. Cały byt jest szyfrem i znakiem, a z obcowania z nim płynie dla człowieka radość. Wreszcie Absolut jawi się jako zasada i cel całego świata. Tworząc swój system Balthasar nawiązywał do poglądów wielu myślicieli, podejmując także twórczy dialog z filozofią współczesną, przede wszystkim z myślą Martina Heideggera i Karla Jaspersa.
Hans Urs von Balthasar was one of the most famous theologians in twentieth century. He proposed coherent philosophical and theological system which was presented in monumental Trilogy. One of the most fundamental issues is the question of truth. He described its essence by referring to some philosophical concepts: nature, freedom, mystery and participation. They have been known in philosophy since ancient times. This conception has some implications. Moreover, man is able to know the truth only with his intellect abilities. All beings are code and sign which refer to Absolute. Existence is source of admiration, joy and thankfulness. Eventually God is considered to be the base and aim of the world. This philosophical deliberation about truth is an introduce to consideration about truth in christological and pneumatological aspects. Balthasar presenting the question of truth, refered to other philosophers views and took constructive dialogue with modern philosophers, such as Martin Heidegger and Karl Jaspers. Balthasar’s conception of truth can be a good base for other theological deliberations. Balthasar’s theology can become an answer for modern questions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/382
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Implikacje_filozoficznej_natury_prawdy.pdfArtykuł107,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons