Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/381
Tytuł: Teologicznomoralne aspekty ruchu drogowego
Tytuły równoległe: Moral Aspects of Road Traffic
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: motoryzacja; odpowiedzialność; ruch drogowy; teologia moralna; wypadki drogowe; car accidents; moral theology; motorization; responsibility; road traffic
Data wydania: 13-lis-2015
Wydawca: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Źródło: Idea wielokulturowości jako wyzwanie: dyskurs religijny, kulturowy i społeczny, red. H. Czakowska, M. Kuciński, Bydgoszcz 2015, s. 167-178
Abstrakt: Istotnym aspektem postępu cywilizacyjnego jest widoczny rozwój środków komunikacji. Przemieszczanie się znacznej części ludności odbywa się w ruchu drogowym. Rosnąca ilość pojazdów rodzi jednak szereg niebezpieczeństw. Mimo udoskonalenia technik ich produkcji i instalacji różnego typu systemów bezpieczeństwa, ilość wypadków drogowych i ich ofiar wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W tym kontekście trzeba mówić o podwójnej odpowiedzialności. Jej podmiotem są przede wszystkim sami uczestnicy ruchu drogowego. Ich moralnym obowiązkiem jest przestrzeganie prawa ustanowionego przez kompetentne władze państwowe, troska o własną sprawność podczas prowadzenia pojazdu oraz dbałość o jego stan techniczny. Nie mniejsza odpowiedzialność ciąży na państwie. Koncentruje się ona na zapewnieniu właściwej infrastruktury i trosce o jej należyty stan oraz na stanowieniu mądrych przepisów ruchu drogowego i ich egzekucji. W tym kontekście konieczne jest także kształtowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych ludzi. Jest to rolą rodziny, szkoły, Kościoła oraz instytucji państwowych. Zasygnalizować należy także inne problemy moralne związane z rosnącym natężeniem ruchu drogowego. Powoduje ono zagrożenie dla środowiska naturalnego. Upowszechnienie się korzystania z pojazdów mechanicznych może także wpływać na zaniedbanie obowiązku troski o własne zdrowie i życie.
A visible traffic development is an important aspect of advanced civilization. Most of people move around as a part of traffic. But the increasing number of vehicles is a cause of many dangerous situations. Even though the technology of production has been improved and various safety systems have been installed, the number of traffic accidents and their victims is still very high. In this context one have to mention the dual responsibility. Its subjects are primarily the road users. It is their moral duty to obey the regulations constituted by the competent authorities and to care for one's own efficiency during driving and for the vehicle's technical state. The state's responsibility is by no means smaller. It is concentrated on providing the proper infrastructure, caring for its good shape, constituting wise traffic regulations and executing them. In this context a necessary thing to do is also forming the sense of responsibility towards one's own and other people's lives. It is family, school, church and state bodies' role. Other moral problems connected to the increasing intensity of traffic also have to be mentioned. The traffic causes damage to the natural environment. Also the spread of mechanical vehicle use can affect one's sense of duty towards caring for one's own health and life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/381
ISBN: 978-83-89914-83-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Teologicznomoralne_aspekty_ruchu_drogowego.pdfRozdział171,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons