Wychowanie dzieci przez rodziców w poradnikach chrześcijańskich doradców

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstract
Wychowanie dzieci to pierwsze, podstawowe, doniosłe, ale i bardzo trudne zadanie rodziców. Dużą pomocą w wychowaniu są poradniki napisane przez chrześcijańskich doradców. Artykuł przedstawia ogólne zasady wychowania sformułowane przez św. Jana Chryzostoma, Kongregację Nauki Wiary oraz takich autorów jak: R. Cambell, G. Chapman, J. Dobson, J. McDowell, M. Dziewiecki, A. Urbaniak, M. i P. Wołochowicz. Konkretną i szczegółową pomocą w procesie wychowania jest zwrócenie uwagi na rozwój miłości, wzrastanie w cnocie czystości i tworzenie sprzyjających warunków do życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Informacja o treściach zawartych w poradnikach chrześcijańskich doradców może być przydatna dla osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia: rodziców, nauczycieli, katechetów, księży i pracowników duszpasterstwa rodzin.
Bringing up children is the first, basic, important, but also very difficult task of parents. Educational guides written by Christian advisers are a great help in bringing up children. The chapter presents the general principles of education formulated by Saint. Jan Chryzostom, the Congregation for the Doctrine of the Faith, and such authors as R. Cambell, G. Chapman, J. Dobson, J. McDowell, M. Dziewiecki, A. Urbaniak, M. and P. Wołochowicz. A specific and detailed help in the process of upbringing is to pay attention to the development of love, the growth in the virtue of chastity and the creation of favorable living conditions in accordance with the faith. Information on the contents of the guides of Christian advisers may be useful for those responsible for raising the young generation: parents, teachers, catechists, priests and pastoral workers of families.
Description
Keywords
czystość, wiara, wychowanie, poradniki, rodzice, dzieci, purity, faith, education, guides, parents, children
Citation
"Roczniki Teologiczne", 2019, T. 66, nr 10, s. 5-18
ISBN