Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/352
Tytuł: Chrystocentryzm jako droga odnowy Państwa i Kościoła w nauczaniu Kard. Augusta Hlonda
Tytuły równoległe: Christocentrism as a Path of Renewal of the State and Church in the Teachings of August Cardinal Hlond
Autorzy: Jasina, Paweł
Słowa kluczowe: August Hlond; chrystocentryzm; odnowa; Państwo; Kosciół; Christocentris; renewal; Nation; State; Church
Data wydania: 25-wrz-2018
Abstrakt: Autor przedstawił nauczanie i działalność Augusta Hlonda (1881-1948). Podjęty problem w niniejszej dysertacji posiada przede wszystkim perspektywę teologiczną. Podejmowane zagadnienia wypływające z nauczania polskiego Hierarchy zostały ukazane w świetle Bożego Objawienia jak również skonfrontowane z treścią nauczania Kościoła. W celu zrealizowania postawionego problemu badawczego zostały wykorzystane teksty źródłowe zgromadzone w monumentalnym zbiorze Acta Hlondiana. W pracy zostało ukazane miejsce i rozumienie chrystocentryzmu w dziejach teologii, a zwłaszcza na początku XX wieku, co miało istotny wpływ na treść nauczania Augusta Hlonda. Przeprowadzana analiza teologiczna tekstów źródłowych z uwzględnieniem literatury przedmiotu jak również z wypracowanym w tym względzie nauczaniem Kościoła pozwoliła wydobyć charakterystyczne rysy nauczania polskiego Hierarchy dotyczące odnowy społeczności państwowej i eklezjalnej. Wydobyto i ukazano w niniejszej pracy przejawy chrystocentrycznego myślenia i postępowania w życiu i działalności polskiego Hierarchy, które w punkcie wyjścia zmierzać miały do kształtowania pełnej – to znaczy chrześcijańskiej wizji człowieka. Ponadto podjęto próbę sprecyzowania Hlondiańskiej teologii narodu oraz zaprezentowano chrześcijańską koncepcję państwa. Na podstawie nauczania i działalności Hlonda scharakteryzowana została myśl o odnowie Kościoła.
The author of the dissertation presents the teaching and activity of August Hlond (1881-1948), and the study has a primarily theological perspective. The themes undertaken in this present study, however, are juxtaposed with Divine Revelation and the Magisterium. The original text sources for this research come from the monumental Acta Hlondiana. The thesis begins with a presentation of the context and understanding of Christocentrism in theology, taking into particular consideration the context of the 20th century, which had a fundamental meaning in the teaching of August Hlond. From a theological analysis of the source texts, along with the consideration of the literature on the subject and the Magisterium of the Church developed in this regard, this research study emphasizes the characteristic traits in Cardinal Hlond’s teaching with regards to the renewal of the State and ecclesial communities. Presenting the characteristics of a Christocentric school of thought and action in the life and actions of the Cardinal Hlond, the thesis describes how such characteristics were the starting point for the development of a comprehensive – that is, a Christian vision of humanity. In addition, this dissertation endeavours to clarify Hlond’s theology of the Nation, as well as to present the Christian concept of the State. On the basis of Hlond’s teaching and actions, the concept of Church renewal was characterized.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Dogmatycznej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/352
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Pawel_Jasina_Chrystocentryzm_jako_droga_Panstwa_i_Kosciola_w nauczaniu_Kard._Augusta_Hlonda.pdf2,43 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons