Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3274
Title: Umiejętności komunikacyjne osoby z uszkodzeniem słuchu a jej perspektywy życiowe
Other Titles: Communication Skills of a Person with Hearing Impairment and Her Life Perspectives
Authors: Kołodziejczyk, Renata
Keywords: osoba z uszkodzeniem słuchu; umiejętności komunikacyjne; satysfakcja z komunikacji; poczucie identyfikacji; perspektywy życiowe; person with hearing impairment; communication skills; communication satisfaction; life outlook; sense of identification
Issue Date: 2021
Publisher: Fundacja „Biografie Codzienności”
Citation: "Biografistyka Pedagogiczna", 2021, T. 6, nr 1, s. 501-527
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest opisanie, na podstawie studium przypadku osoby z uszkodzeniem słuchu, czynników, które w historii jej życia decydują o rozwijaniu się szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych oraz jaką rolę odgrywają one w kształtowaniu perspektyw życiowych w obszarze edukacji, życia zawodowego i rodzinnego. Aby zrealizować założone cele, w pierwszej części artykułu zaprezentowano opis rozwoju, wychowania i edukacji badanej osoby od urodzenia aż do okresu ukończenia studiów wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rozwoju mowy i komunikacji. Następnie dokonano charakterystyki wyników badań, przeprowadzonych w czasie studiów wyższych z wykorzystaniem pięciu narzędzi badawczych, służących do oceny i samooceny umiejętności komunikacyjnych, poczucia satysfakcji z komunikacji oraz poczucia identyfikacji ze środowiskiem słyszących lub niesłyszących. Analiza tych danych pozwoliła sformułować wnioski dotyczące roli doświadczeń życiowych i umiejętności komunikacyjnych w budowaniu własnej tożsamości oraz kreowaniu własnych perspektyw życiowych.
The aim of this article is to describe, based on the case study of a person with hearing impairment, the factors that determine the development of her communication skills in the course of her life and the role they play in shaping her life prospects in the area of education, professional and family life. In order to achieve the goal, the first part of this article describes the development, upbringing and education of the examined person from birth to university graduation, with particular emphasis on the aspect of speech and communication development. This is followed by the description of the results of a study which was conducted during an undergraduate course using five survey instruments designed to assess and self-assess communication skills, feelings of satisfaction with communication, and feelings of identification with the hearing or deaf community. The analysis of these data has made it possible to formulate conclusions about the role of life experiences and communication skills in building one’s own identity and creating one's own life perspectives.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3274
DOI: 10.36578/BP.2021.06.18
ISSN: 2543-6112
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziejczyk_Renata_Umiejetnosci_komunikacyjne_osoby_z_uszkodzeniem_sluchu.pdf769.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons