Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3266
Title: Czynniki determinujące sytuację społeczną młodych kobiet z uszkodzeniami słuchu
Other Titles: Factors determining a social status of young women with hearing impairment
Authors: Kołodziejczyk, Renata
Keywords: kobiety z uszkodzeniami słuchu; czynniki determinujące sytuację społeczną; aktywność społeczna; komunikowanie się; wykształcenie; życie zawodowe i rodzinne; women with hearing impairments; factors determining social situation; social activity; communicating; education; professional and family life
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Citation: "Szkoła Specjalna", 2016, T. 77, nr 5, s. 338-349
Abstract: Kobiety z uszkodzonym słuchem, aby rozpocząć aktywność zawodową oraz ułożyć sobie życie osobiste, muszą skonfrontować się z wieloma stereotypami funkcjonującymi w środowisku słyszących i niesłyszących na temat osób z tym rodzajem niepełnosprawności oraz z wieloma trudnościami, jakie piętrzą się przed nimi, a co się z tym wiąże – z trudnościami w komunikacji społecznej. Celem artykułu jest próba opisania różnych czynników, które determinują aktywność społeczną kobiet z uszkodzeniami słuchu. Z badań wynika, że zależy ona w dużej mierze od ich dotychczasowych doświadczeń w relacjach ze słyszącymi i niesłyszącymi. Jako ważne czynniki determinujące aktywność społeczną należy wymienić umiejętności komunikowania się, preferencje w sposobie komunikowania się, doświadczenia rodzinne i edukacyjne, akceptację samego siebie i niepełnosprawności słuchowej oraz jakość relacji ze środowiskiem słyszących i niesłyszących. W artykule zostały też sformułowane wskazówki o charakterze pedagogicznym ułatwiające młodym kobietom z uszkodzeniami słuchu start w samodzielne życie społeczne, m.in. budowanie przyjaznych relacji zarówno ze środowiskiem słyszących, jak i niesłyszących, rozwijanie dźwiękowego i migowego sposobu komunikowania się, rozwijanie umiejętności czytania i pisania, rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez odkrywanie swoich mocnych stron oraz rozwój naukowy i zawodowy. Przeprowadzone badania miały charakter pilotażowy i są podstawą do przeprowadzenia szerszych badań w tym zakresie.
To start professional activity and build a personal life, women with hearing impairments need to face a lot of stereotypes that prevail in the hearing and deaf communities concerning people with this type of disability; they need to confront a lot of difficulties that arise before them, which involves difficulties in social communication. The article attempts to describe different factors that determine the social activity of women with hearing impairments. The study shows that it depends largely on their previous experiences of relationships with hearing people and with people with hearing impairments. Important factors that determine social activity include: communication skills, preferred communication methods, experiences relating to family and education, acceptance of oneself and one’s hearing impairment, and the quality of relationships with the hearing and deaf communities. The article also formulates educational guidance that could help young women with hearing impairments to get a good start in independent social life, among others: building friendly relationships both with the community of hearing people and the community of people with hearing impairments, developing sound and sign language communication skills, developing reading and writing skills, and developing self-esteem by discovering one’s strengths and through academic and professional development. The study was a pilot study, and it is a basis for conducting more extensive research in this area.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3266
DOI: 10.5604/0137818X.1229105
ISSN: 0137-818X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolodziejczyk_Renata_Czynniki_determinujace_sytuacje_spoleczna_mlodych_kobiet_z_uszkodzeniami_sluchu.pdf166.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons