Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/314
Tytuł: Człowiek i zwierzęta towarzyszące. Refleksje teologa moralisty
Tytuły równoległe: Man and pets. A moral theologian’s reflections
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: człowiek; teologia moralna; zwierzęta domowe; zwierzęta towarzyszące; man; moral theology; domestic animals; pets
Data wydania: 19-gru-2017
Źródło: Verbum Vitae, 2017, Vol. 32, s. 445-460.
Abstrakt: Celem artykułu jest podjęcie teologicznomoralnej refleksji nad relacją człowieka wobec zwierząt mu towarzyszących, do których zalicza się psy, koty, niektóre gatunki ptaków, gryzoni i gadów. Badania interdyscyplinarne wskazują na pozytywny wpływ kontaktu ze zwierzętami na psychiczny i emocjonalny rozwój człowieka. Należy podkreślić, że właściciel posiada moralny obowiązek opieki nad zwierzętami, która wyraża się poprzez zapewnienie im odpowiedniego pożywienia i właściwych warunków bytowania oraz utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Współcześni ludzie jednak często nie wywiązują się właściwie z tych zadań. Z jednej strony nie brakuje przypadków okrucieństwa. Nierzadkie jest jednak także traktowanie zwierząt jak człowieka i otaczanie ich nieproporcjonalną troską, co budzić musi poważne zastrzeżenia moralne.
The aim of this article is to reflect on the relationship of man to his animal companions: dogs, cats, certain species of birds, rodents and reptiles. Interdisciplinary research points to a positive impact of contact with animals on the mental and emotional development of man. It should be emphasized that owners have a moral obligation to take care of their animals, which means providing them with adequate food and proper living conditions as well as maintaining them in good health. Modern people, however, often fail to fulfil this obligation properly. On the one hand, cases of cruelty towards animals are not infrequent. On the other hand, however, it is not also uncommon for people to treat animals as humans and surround them with disproportionate care, which must raise serious moral concern.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/314
ISSN: 1644-8561
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Czlowiek_i_zwierzeta_towarzyszace_edited.pdfArtykuł główny205,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.