Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/305
Tytuł: Zwierzęta jako przedmiot przedsoborowej myśli teologicznomoralnej
Tytuły równoległe: Animals as a subject of moral theology before II Vatican Council
Autorzy: Smykowski, Krzysztof
Słowa kluczowe: teologia moralna; zwierzęta; animals; moral theology
Data wydania: 19-gru-2014
Źródło: Studia Bydgoskie, 2014, R. 8, s. 77-88.
Abstrakt: Wśród wielu tematów podejmowanych w podręcznikach teologii moralnej przed Soborem Watykańskim II było zagadnienie zwierząt i ich relacja z człowiekiem. Zwierzęta, które moraliści dzielili na domowe, oswojone i dzikie, nie mają powodu, więc nie mogą być podmiotami prawa, a człowiek nie ma wobec nich żadnych obowiązków. Główną częścią rozważań na temat zwierząt jest nabywanie tytułu własności przez człowieka. Może on je wykorzystać do wypełnienia swoich racjonalnych i właściwych celów, jeśli istnieje wystarczający powód. Moraliści stanowczo potępiali okrutne traktowanie zwierząt, ale tylko grzech powszedni. Nauczanie moralistów odbijało się echem w katechizmach, kazaniach i życiu chrześcijan.
Among many subjects of moral theology handbooks before II Vatican Council there was topic of animals and proper human relation to them. Animals, which are divided into domestic, tamed and game, do not have reason, so they cannot be legal entities and man has no duties towards them. The main part of deliberations about animals is acquiring titles of ownership by man. He can use them for fulfilling his rational and proper aims, if there is sufficient reason. Moralists vigorously damn cruelty to animals, but it is only a venial sin. Moralists’ teaching echoed in catechisms, sermons and Christians’ life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/305
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Smykowski_Zwierzeta_jako_przedmiot_przedsoborowej_mysli_ teologicznomoralnej_edited.pdfArtykuł główny4,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.