Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/276
Tytuł: Problematyka eklezjologiczno-pastoralna w nauczaniu św. Iłariona Troickiego (1886-1929)
Tytuły równoległe: Ecclesial and pastoral issues in teachings of Saint Hilarion Troitsky (1886-1929)
Autorzy: Szczur, Jarosław Igor
Słowa kluczowe: jedność; Kościół; prawosławie; Iłarion Troicki; Rosja; unity; Church; Orthodox; Hilarion Troitsky; Russia
Data wydania: 22-cze-2018
Abstrakt: Głównym celem pracy doktorskiej była analiza nauczania eklezjologiczno-pastoralnego św. Iłariona Troickiego, arcybiskupa Wierejskiego (1886-1929) - zasłużonego pasterza, teologa oraz męczennika za wiarę. Hierarcha był autorem ponad pięćdziesięciu publikacji, z których jedna część miała charakter dogmatyczno-teologiczny, a druga część pastoralno-publicystyczny. Niniejszą rozprawę tworzą cztery zasadnicze rozdziały. Pierwszy z nich stanowi przedstawienie czterech głównych etapów życia św. Iłariona: młodości i edukacji, pracy naukowej w Moskiewskiej Akademii Duchownej, posługi biskupiej, zesłania na Wyspy Sołowieckie oraz męczeństwa. Drugi rozdział dotyczy nauczania eklezjologicznego św. Iłariona. Teolog skupiał się na najważniejszych zagadnieniach związanych z prawosławnym rozumieniem natury Kościoła, którą postrzegał w perspektywie trynitarnej, chrystologicznej i pneumatologicznej. W trzecim rozdziale dokonywana jest jakościowa analiza refleksji św. Iłariona nad tożsamością eklezjalną oraz przedstawiana jest problematyka zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących prawosławnych chrześcijan. Czwarty, ostatni rozdział, poświęcony jest roli jaką św. Iłarion odegrał na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1917-1918. Teolog jako akademicki delegat na Sobór miał możność aktywnego uczestnictwa zarówno w ramach prac komisji jak i zgromadzeń plenarnych.
The main aim of the doctoral dissertation was to analyse the ecclesiological and pastoral teaching by Saint Hilarion Troitsky, Archbishop of Vereya (1886-1929), an outstanding preacher, theologian and martyr for the faith. The hierarch was an author of more than 50 publications including dogmatic and theological writings on the one hand, and pastoral and publicist works on the other hand. This dissertation consists of four basic chapters. The first one presents four main stages in the life of Saint Hilarion, i.e. his youth and education, scientific work in the Moscow Theological Academy, his Episcopal service, his exile to Solovetsky Islands and finally his martyrdom. The second chapter concerns ecclesiological teachings of Saint Hilarion. The theologian focuses on key issues regarding the Orthodox understanding of nature of Church, which he perceived in the Trinitarian, Chistiological and Pneumathological perspective. In the third chapter a qualitative analysis of Saint Hilarion’s reflections on ecclesial identity is made as well as the problem of inner and outer threats for Orthodox Christians is discussed. The last chapter looks at the role Saint Hilarion played during the Local Council of the Russian Orthodox Church in 1917-1918. The theologian had the possibility to take an active part in both the works of the commission and plenary meetings.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Ekumeniczny; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Krzysztoł Leśniewski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/276
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szczur_Problematyka_eklezjologiczno_pastoralna_w_nauczaniu_sw_Ilariona_Troickiego_edited.pdf2,55 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons