Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2005
Title: Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we mszy św. w świetle wypowiedzi maturzystów Białegostoku
Other Titles: Eucharistic formation of youth for the active participation in Holy Mass in light of responese from high school graduates of Białystok
Authors: Markuszewski, Robert Krzysztof
Keywords: eucharystia; formacja eucharystyczna; Msza święta; młodzież; czynny udział; Eucharistic; Eucharistic formation; Holyy Mas; youth; active participation
Issue Date: 26-Oct-2021
Abstract: Celebracja Eucharystii zajmuje centralne miejsce w liturgicznym życiu Kościoła, który z niej czerpie siły do rozwoju życia wiary. Nieodzowna dla jednoczenia się z Bogiem jest formacja liturgiczna, która otwierając skarbiec liturgii, zmierza do umożliwienia wiernym świadomego, pełnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. W niniejszej rozprawie przedstawiono założenia oraz opis sposobów realizacji formacji białostockiej maturalnej młodzieży licealnej do pełnego udziału we Mszy świętej. Zobrazowano, w jakim stopniu młodzi katolicy przyjęli zasady posoborowej reformy liturgicznej, prowadzące do świadomego i zaangażowanego uczestnictwa w liturgii. Posłużono się analizą wyników badania ankietowego dokonanego wśród maturzystów Białegostoku w roku 2004, ukazując percepcję zmian w liturgii dokonanych w ostatniego półwiecza oraz czynników, które na ten proces wpływają. Empiryczne zbadanie świadomości wydarzenia zbawczego w konkretnym kontekście kulturowym umożliwiło ukazanie teologiczno-liturgicznej wiedzy młodzieży oraz określenie jej stosunku do celebracji mszalnych. Wyniki kwerendy porównano z wynikami uzyskanymi w innych ośrodkach i wskazano wnioski pastoralne dla formacji eucharystycznej. Zagadnienie formacji młodzieży do czynnego udziału we Mszy św. wiąże się z ewangelizacyjnym działaniem Kościoła. Głoszenie słowa Bożego i celebrowanie świętych misteriów wypełnia posłanie Chrystusa skierowane do ochrzczonych. Praca niniejsza ma szansę spełnić pomocniczą rolę w procesie nowej ewangelizacji i być zachętą do dalszych eksploracji.
The celebration of the Eucharistic occupies the central place in the liturgical life of the Church, which in turn draws from it strength to develop its life of the faith. Liturgical formation is indispensable in the task of drawing closer to God as it breaks open the treasures of the liturgy and through this enables the faithful to participate consciously, fully and fruitfully in it. This thesis presents the premises and the methods of formation to full participation in the Holy Mass of the youth of Białystok. It aims to display to what extent young Catholics embrace the principles of the post-conciliar liturgical reforms, which lead to conscious and active participation in the liturgy. The study is based on the results of a survey conducted in 2004 among high school graduates of Białystok and shows their perception of the changes in the liturgy which took place in the preceding half-century, as well as the factors which influence their perception. The empirical research into the awareness of the salvific event in a particular cultural context brought to light the theological-liturgical knowledge of the youth and their attitude in relation to the celebration of the Mass. The results of the survey are compared with those of other related studies, and conclusions are drawn regarding the pastoral task of Eucharistic formation. The question of the formation of youth to the active participation in the Mass is closely tied up with the evangelising mission of the Church. The proclamation of the word of God and the celebration of the divine mysteries fulfils Jesus' commission aimed at the baptised. This thesis could assist the process of new evangelisation and be an incentive for further exploration in this area.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2005
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Markuszewski_Robert_Formacja_eucharystyczna_mlodziezy_do_czynnego_udzialu_we_Mszy.pdf13,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.