Znaczenie pracy w procesie resocjalizacji penitencjarnej w świetle teorii rezonansu społecznego Hartmuta Rosy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Impuls
Abstract
W artykule podjęto zagadnienie znaczenia pracy w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Nie chodzi jedynie o zagadnienie pracy zarobkowej, której poświęca się współcześnie coraz więcej uwagi zarówno w obszarze funkcjonowania procesu resocjalizacji osadzonych, jak i empirycznych badań naukowych. Tutaj pracę rozumie się jako aktywność człowieka, poprzez którą wyraża się jego zdolność do przekształcania świata przy jednoczesnej umiejętności samodoskonalenia. Tak rozumianą pracę odczytano w świetle teorii rezonansu H. Rosy. Zakłada ona, że wzrost osobowy człowieka dokonuje się poprzez wchodzenie w relacje rezonansowe. Naturalną przestrzenia dla jednej z nich (diagonalnych) jest praca ludzka. Celem artykułu była operacjonalizacja tej teorii w kontekście resocjalizacji dokonującej się w warunkach izolacji więziennej oraz ukazanie wynikających z niej nowych inspiracji i zagadnień, które mogłyby przyczynić się do optymalizacji pracy resocjalizacyjnej osadzonych. Przedstawione wnioski ukazano w trzech obszarach rozumienia pracy: ‘prze-pracować’, ‘od-pracować’ i ‘do-pracować’
The article discusses the importance of work in the process of penitentiary resocialization. It is not only about the issue of paid work, which is given more and more attention nowadays, both in the functioning of the process of resocialization of inmates and in the empirical scientific research. Here, work is understood as the activity of a person through which his or her ability to transform the world and to self-improve at the same time is expressed. Work understood this way was read in the light of H. Rosa’s resonance theory. It assumes that a personal growth is achieved by entering into resonance relationships. The natural space for one of them (diagonal) is human work. The aim of the article was to operationalize this theory in the context of resocialization under conditions of prison isolation and to show new inspirations and issues that could contribute to the optimization of the resocialization work of prisoners. The presented conclusions are submitted in three areas of understanding of work: ‘to work through’, ‘to work off’ and ‘to work out’.
Description
Keywords
praca, work, resocjalizacja, wzrost osobowy, teoria rezonansu, relacje, relationships, resocialization, personal growth, resonance theory
Citation
Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji, red. Beata Mydłowska, Impuls, Kraków 2021, s. 177-190
ISBN
978-83-8095-991-0