Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1829
Title: Educational Relationship in the Context of Karol Wojtyła's Moral Teaching about the Human Act
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: upbringing, educational relationship, human act, moral evaluation; wychowanie, relacja wychowawcza, czyn ludzki, ocena moralna
Issue Date: Jan-2021
Citation: "Roczniki Pedagogiczne" 2021, t. 13, nr 1, s. 25-34
Abstract: The article deals with the issue of understanding the educational relationship from the perspective of K. Wojtyła's moral teaching about human act. It consists of three parts. The first one presents the understanding of the educational relationship, which is the material subject of the main article. The second part operationalizes the issue of moral teaching about the human act as understood by K. Wojtyla, which is the formal subject. The last part presents the conditions of the educational relationship presented in a new theoretical context. The main conclusions include the fact that the essential condition for so interpreted relationship between the educator and the pupil must be the existence of the so-called 'moment of causation', i.e. the educator's free and conscious involvement in the process of upbringing. Artykuł podejmuje zagadnienie rozumienia relacji wychowawczej z perspektywy nauki moralnej K. Wojtyły o czynie ludzkim. Składa się z trzech części. W pierwszej przedstawia się rozumienie relacji wychowawczej, co stanowi przedmiot materialny problemu głównego artykułu. Druga część operacjonalizuje zagadnienie nauki moralnej o czynie ludzkim w rozumieniu K. Wojtyły, co stanowi przedmiot formalny. W ostatniej części przedstawia się uwarunkowania relacji wychowawczej przedstawionej w nowym kontekście teoretycznym. Do głównych wniosków można zaliczyć to, że istotnym warunkiem zaistnienia tak rozumianej relacji między wychowawcą a wychowankiem musi być zaistnienie tzw. ‘momentu sprawczości’, tj. wolnego i świadomego zaangażowania wychowawcy w proces proce wychowania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1829
DOI: 10.18290/rped
ISSN: 2080-850X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Educational_relationship_in_the_context_of_Karol_Wojtylas_moral_teaching.pdf201.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons