Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1825
Title: Zależność przedsoborowej myśli teologicznomoralnej od refleksji prawnej i prawnokanonicznej. Analiza na podstawie kwestii relacji człowieka do zwierząt
Other Titles: Dependence of the pre-Vatican II theological and moral thought from legal and canonical reflection. Analysis based on the issue of human relation to animals
Authors: Smykowski, Krzysztof
Keywords: prawo; prawo kanoniczne; teologia moralna; zwierzęta; law; canon law; moral theology; animals
Issue Date: 5-Jun-2021
Publisher: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: "Teologia i Moralność", 2020, Vol. 15, nr 2, s. 163-170
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest podjęcie refleksji nad sposobem argumentacji podejmowanym przez autorów podręczników teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku w zakresie relacji człowieka wobec zwierząt i określenia granic ich wykorzystania. Analiza kilkunastu opracowań reprezentujących różne nurty doprowadziła do stwierdzenia, że większość stwierdzeń stanowi powtórzenie przepisów prawa cywilnego i kanonicznego albo komentarz do nich. Uwzględnienie tylko tych danych nie pozwoliło moralistom na sformułowanie spójnej koncepcji, która stanowiłaby wyczerpującą odpowiedź na pojawiające się w tym czasie coraz częściej pytania i wątpliwości o zakres panowania człowieka nad światem stworzonym.
The aim of this article is to reflect on the method of argumentation undertaken by the authors of handbooks of moral theology at the turn of the 19th and 20th century in the field of human relations with animals and defining the limits of their use. The analysis of a dozen or so studies representing various trends has led to the conclusion that most statements are a repetition of civil and canon law or commentary on them. Including only these data did not allow the moralists to formulate a coherent concept that would answer the more and more frequently emerging questions and doubts about the extent of man's dominion over the created world.
Description: Artykuł sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1825
DOI: 10.14746/tim.2020.28.2.09
ISSN: 1898-2964
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaleznosc_przedsoborowej_mysli_teologicznomoralnej_od_refleksji_prawnej_i_prawnokanonicznej.pdfartykuł główny78,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons