Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1800
Title: Doświadczenie ciszy w życiu małżeńskim kobiet
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: cisza, zadowolenie z małżeństwa, małżeństwo; quiet, satisfaction with marriage, marriage
Issue Date: 2010
Citation: Kobieta w rodzinie: aktualna rzeczywistość i nadzieje, red. Tadeusz Sakowicz, Krzysztof Gąsior, Kielce 2010, s. 323-335
Abstract: Współczesny świat rozbrzmiewa echem tysiąca dźwięków, jest pełen gwaru i muzyki, odgłosów ludzkiej radości i cierpienia, jest dla człowieka dynamiczną i hałaśliwą przestrzenią, w której przychodzi mu żyć i poszukiwać własnej tożsamości – własnego miejsca w świecie. W tym „otoczeniu” cisza jawi się jako rzeczywistość kłopotliwa i niewygodna. Staje się wtedy zwykłym brakiem, jest postrzegana jako wymuszona konieczność, a nie przestrzeń, w której można usłyszeć siebie, głos sumienia, słowa drugiego człowieka. Niejednokrotnie można spotkać się z pewnym słownym zestawieniem cisza – milczenie, w którym to cisza miałaby nabierać wartości jak najbardziej pozytywnych, a milczenie wręcz przeciwnie – negatywnych, zamiennie rozumianych z pustką. Analiza semantyczna tych pojęć nie pozwala jednak na takie ich wartościowanie. Należałoby raczej wysunąć wniosek, że zarówno pojęcie ciszy jak i milczenia mówią o tej samej rzeczywistości z tą jedną różnicą, że cisza opisuje ją od strony obiektywnej (mówi o pewnym stanie) a milczenie od strony subiektywnej – bardziej wiąże się z czynnością osoby, która milczy (milczenie od milczeć). Idąc za doświadczeniem obu przedstawionych stanowisk podjąłem badania dotyczące wyodrębnienia różnych rodzajów ciszy a następnie jej obecności w życiu małżeńskim ze szczególnym odniesieniem do poziomu zadowolenia z małżeństwa badanych respondentów. Badaniom zostali podjęcie zarówno kobiety jak i mężczyźni, niemniej jednak więcej wniosków z przeprowadzonych badań odnosi się do samych kobiet.
The contemporary world rings with thousands of sounds. It is full of hubbub and music, sounds of human joy and suffering. It is a dynamic and noisy space in which one has to live and search for his or her own identity and place in the world. In such „surroundings” quiet seems to be embarrassing and inconvenient. It becomes a kind of shortage, and it is seen as forced necessity, and not the space in which individuals can hear themselves, their conscience and words of the others. Very often, there appears to be a certain verbal juxtaposition of quiet and silence, in which it is the quiet that would become the most positive, and silence just the opposite – negative, interchangeably understood as emptiness. However, the systematic analysis of these terms does not allow such judgment. It is rather to conclude that both quiet as well as silence say about the same reality except for one difference: quiet describes the reality from the objective point of view (it says about a state) a silence deals with its subjective aspect, it is more connected with the activity of a person who remains silent (silence from be silent). Following the experience of both presented stands, I conducted research with the aim to distinguish various kinds of quiet and to show its presence in marital life with particular reference to the level of satisfaction with marriage of the respondents examined. Both women’s and men’s attitudes were researched, but more conclusions refer to women only.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1800
ISBN: 978-83-926435-6-2
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Doswiadczenie_ciszy_w_zyciu_malzenskim_kobiet.pdf19,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons