Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1797
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKobak, Jan-
dc.date.accessioned2021-07-08T11:35:05Z-
dc.date.available2021-07-08T11:35:05Z-
dc.date.issued2021-06-09-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1797-
dc.descriptionWydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KULpl
dc.description.abstractDysertacja przedstawia nauczanie Kościoła na temat rodzicielstwa w kontekście integralnej celowości małżeństw, osobowego daru z siebie oraz powołania do współpracy z Bożą miłością w przekazywaniu życia, a także wymagań moralnych, ktore mają na celu ochronę miłości i dobra wspólnego. rodzicielstwo jest ukazane jako istotny wymiar miłości małżeńskiej, która owocuje zarówno wzrostem jedności ludzi, jak i świadczeniem dobra innym ludziom. Cel prokreacyjny i jednoczący małżeństwa są zawsze ze sobą zbieżne, ponieważ cele są wyrazem jednoczącej, a zarazem płodnej i twórczej miłości. Istota ludzkiego przekazywania życia nie wyczerpuje się w samym biologicznym rodzeniu. Rodzicielstwo polega również na wychowaniu i trosce o młodego człowieka we wszystkich aspektach jego egzystencji. Wobec współczesnych pokus i i zagrożeń ponowne odkrycie piękna rodzicielstwa może pomóc zagubionemu człowiekowi w odnalezieniu nadziei i radości życia. Badania ankietowe przeprowadzone wśród rodziców diecezji rzeszowskiej potwierdzają, że osoby głęboko wierzące wykazują bardziej całościowe podejście do miłości, seksualności i przyjacielskiej więzi w małżeństwie. Wiara ma silne przełożenie na ich decyzje prokreacyjne. Duszpasterstwo rodzin powinno opierać się na fundamencie ewangelizacyjnym i w oparciu o niego stawać się duszpasterstwem więzi.pl
dc.description.abstractThe dissertation presents teaching of the Church on parenthood. It shows importance of the integral purposefulness of marriage, meaning of the personal gift of love and the vocation to cooperate with God's love in transmitting life, as well as moral requirements that aim to protect love and the common good. Parenthood is presented as an essential dimension of conjugal love, which results in both the growth of human unity and the gift of good to other people. The procreative and unitive purposes of marriage always coincide, because both these goals are an expression of a unifying, fruitful and creative love. The essence of human transmission of life cannot be reduced only to the biological dimension. parenthood is also about educating and caring for a young person in all aspects of his existence. In the face of modern temptations and threats, rediscovering the beauty of parenthood can help to find hope and joy in life. A survey conducted among parents of the Rzeszów diocese confirms that deeply religious people show more comprehensive approach to love, sexuality and friendly relationship in marriage. Faith has a strong influence on their the ground of Catholic family ministry. based on this, it should become a pastoral care of relationships.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectodpowiedzialne rodzicielstwopl
dc.subjectprokreacjapl
dc.subjectduszpasterstwo rodzinpl
dc.subjectresponsible parenthoodpl
dc.subjectprocreationpl
dc.subjectfamiliy ministrypl
dc.titleStosunek małżonków do rodzicielstwa. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w diecezji rzeszowskiejpl
dc.title.alternativeThe attitude of spouses to parenthood. A study of the Catholic family ministry in the light of research in the Rzeszów Diocesepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobak_Stosunek_malzonkow_do_rodzicielstwa.pdf4,27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordItems in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.