Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1697
Title: Значение раннего воспитаниа в формировании религиозных и патриотических чувств в Эдмунда Бояновского педагогической концепции
Other Titles: Wartość wczesnego wychowania w kształtowaniu uczuć religijnych i patriotycznych w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
The value of early education in the formation of religious and patriotic feelings in the pedagogical concept of Blessed Edmund Bojanowski
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Дошкольное образование, концепция Эдмунда Бояновского, ребенок, патриотизм, религиозность, ценности, чувства; Wychowanie przedszkolne, koncepcja Edmunda Bojanowskiego, dziecko, patriotyzm, religijność, wartości, uczucia; Preschool education, Edmund Bojanowski's concept, child, patriotism, religiosity, values, feelings
Issue Date: 2014
Publisher: ООО ИПК „Университет”
Citation: О. В. Левченко (ред.) Ученые записки, ООО ИПК „Университет”, Оренбург 2014, s. 187-203.
Abstract: Эдмунд Бояновский, как и другие известные ему пропагандисты воспитания детей младшего возраста, обращал внимание на его важность для последующего развития. Патриотизм и религиозность тесно связаны. Участие ребенка через игру, организованные формы деятельности в важные моменты жизни, праздники и в повседневной деятельности приводит к тому, что в будущем он начинает ценить ценность и достоинство собственной жизни и жизни других людей, заботиться о своем духовном, психологическом и физическом развитии, принимать в будущем надлежащие жизненные роли, обязанности, связанные с образованием, работой, жизнью в семье и обществе, и служить ему должным образом, применяя знания и навыки в конкретных областях и ситуациях жизни.
Edmund Bojanowski, podobnie jak znani mu propagatorzy wczesnego wychowania dziecka, zwracał uwagę na jego ważność dla późniejszego rozwoju. Patriotyzm i religijność ściśle się ze sobą wiążą. Uczestnictwo dziecka poprzez zabawę, organizowane formy zajęć w ważnych momentach życia, świętowania i w czynnościach dnia codziennego prowadzi je do doceniania w przyszłości wartości i godności życia swojego i innych, dbania o rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny, do podjęcia w przyszłości właściwych ról życiowych, obowiązków związanych z nauką, pracą, życiem w rodzinie, społeczeństwie i służenia mu odpowiednio stosując wiedzę i umiejętności w konkretnych dziedzinach i sytuacjach życia.
Edmund Bojanowski, like the promoters of early childhood education whom he knew, drew attention to its importance for later development. Patriotism and religiousness are closely linked. The participation of the child through play, organized forms of activities in important moments of life, in celebrations and in everyday activities leads him/her in the future to appreciate the value and dignity of his/her own and others' life, to care for his/her spiritual, psychological and physical development, to take up proper life roles in the future, duties connected with education, work, life in the family, society, and to serve it appropriately by applying knowledge and skills in specific fields and situations of life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1697
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Значение раннего воспитаниа.pdf5,2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.