Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych

Abstract
Publikacja stanowi przykład teoretycznej i metodologicznej konceptualizacji badań nad roz-wojem człowieka oraz ich egzemplifikacji w postaci badań nad dziecięcym konstruowaniem wiedzy. W pracy szczegółowo przedstawiono sposób pozyskiwania jakościowych danych, odsłaniających wewnętrzne zróżnicowanie pojedynczych interakcji (wieloetapowa mikroanali-za ich filmowych zapisów), by na postawie analiz przypadków (case study) rekonstruować empiryczne wielościeżkowe modele zjawiska (graficznie przedstawiane „mapy” transforma-cji). Przejścia od analizy przypadków do budowania uogólnień dokonano z stosując autorską adaptację metody sztucznej inteligencji (algorytm C4.5 Quinlana). Teoretyczną podstawę badań dziecięcej współpracy stanowiły teorie J.Piageta i L.S. Wygotskiego. Wyniki odsłania-jące mechanizmy i genezę różnych postaci dziecięcego konstruowania wiedzy mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce psychologicznej oraz projektowaniu zindywidualizowanych ście-żek edukacji dzieci na przełomie wieku przedszkolnego i szkolnego.
This publication presents the theoretical and methodological conceptualization of a study on human development and its practical application in investigating knowledge construction by children. It describes in detail the process for obtaining qualitative data reflecting the internal diversity of single interactions (a multi-stage microanalysis of the video recordings) and the analysis of case studies to construct empirical multi-path models of the phenomenon under consideration (presented graphically as “maps”). The transition from the analysis of case stud-ies to generalizations is carried out in the framework of an artificial intelligence method (Quin-lan's C4.5 algorithm) adapted by the author. The theoretical foundation for studying chil-dren’s collaboration is J.Piaget’s and L.S. Vygotsky’s theories. The findings of the study pro-vide an insight into the mechanisms and genesis of the different ways used by children to construct knowledge, which makes them useful in establishing psychological diagnoses and designing individualized educational paths for children entering school age.
Description
Keywords
podejście procesualne, metodologia badań nad rozwojem, case study, analiza jakościowa, data mining method, algorytm Quinlana, współ-konstruowanie wiedzy, współpraca rówieśnicza, tutoring, processual approach, development research methodology, qualitative analysis, Quinlan's algorithm, knowledge co-construction, peer collaboration
Citation
ISBN
83-7363-178-X