Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1647
Title: Rodzina w wyobrażeniach dzieci z Centrum Interwencji Kryzysowej
Authors: Jeziorański, Marek
Kondracka, Dorota
Keywords: rodzina, kryzys, sytuacja kryzysowa, wyobrażenia rodziny, sytuacja dziecka w rodzinie, Centrum Interwencji Kryzysowej; family, crisis, critical situation, family image, child’s situation in a family, Crisis Intervention Centre
Issue Date: 2017
Citation: Łódzkie Studia Teologiczne, t. 26, nr 1, r. 2017, s. 87-113
Abstract: Artykuł prezentuje zagadnienia związane z wyobrażeniami rodziny, jakie posiadają dzieci przebywające w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku. Podstawowym problemem podjętym w artykule jest pytanie o to, jak badani wyobrażają sobie własną rodzinę. W tak postawionym pytaniu wyróżniono trzy zasadnicze komponenty: (1) identyfikacja badanych z osobami znaczącymi w rodzinie, (2) konflikty emocjonalne w relacjach rodzinnych i (3) struktura rodziny ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka. Materiał badawczy pozyskano za pomocą Testu Rysunku Rodziny oraz przynależącymi do niego wywiadu i obserwacji. W ten sposób przebadano ośmioro dzieci w wieku 7 - 12 lat. Treści związane z interpretacją danych poprzedzono zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi kwestii definicyjnych i opisowych dotyczących: kryzysu, sytuacji kryzysowej, rodziny dysfunkcyjne oraz Centrum Interwencji Kryzysowej.
The article presents issues concerning the imaginations of the family by children staying in the Crisis Intervention Centre. The basic problem the article deals with is the question how the respondents imagine their own family. Three essential components are emphasized in the question: (1) identification of the respondents with significant persons in the family, (2) emotional conflicts in family relationships, and (3) structure of the family with the special focus on the child’s position. The research material was acquired by means of the Family Drawing Test, as well as interview and observation connected with it. In this way eight children aged 7–12 years were questioned. The contents associated with the interpretation of the data are preceded by theoretical issues referring to definitional and descriptive issues involving: crisis, critical situation, dysfunctional family and Crisis Intervention Centre.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1647
Alternative Location: http://archidiecezja.lodz.pl/lst/pdf/26(2017-1)-Marek-Jezioranski-Dorota-Kondracka-Rodzina-w-wyobrazeniach-dzieci.pdf
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Kondracka_Dorota_Rodzina_w_wyobrazeniach_dzieci.pdf3,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons