Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1629
Title: W kręgu zagadnień bioetycznych i ekologicznych
Other Titles: In the field of bioethical and ecological issues
Authors: Derdziuk, Andrzej
Keywords: bioetyka; teologia moralna; ekologia; trzeźwość; obrona życia; moral theology; bioethics; ecology; sobriety; pro-life defence
Issue Date: 2018
Publisher: Towarzystwo Naukowe KUL
Series/Report no.: Lubelskie Studia Teologicznomoralne;6
Abstract: W kręgu zagadnień bioetycznych i ekologicznych mieszczą się pytania dotyczące władzy i zakresu przetwarzania świata przez człowieka, które szanują integralność stworzenia i zapewniają godne warunki życia ludzkiego. Dzisiejsze osiągnięcia z zakresu ekologii stają się szansą dostrzeżenia pewnych prawidłowości, których naruszenie powoduje katastrofalne konsekwencje i dlatego nie można ich już dłużej nie zauważać. Zebrane teksty są wyrazem troski o zachowanie integralnej postawy człowieka, który na drodze odkrywania swej osobowej tożsamości jako stworzenia i dziecka Bożego, uświadamia sobie godność niezbywalnego powołania do strzeżenia dzie­dzictwa biologicznego i kulturowego, które zostało mu powierzone przez Stwórcę.
The range of bioethical and ecological issues includes questions about the power and scope of human processing of the world, which respect the integrity of creation and ensure decent conditions for human life. Today's achievements in the field of ecology are becoming an opportunity to notice certain regularities, the violation of which causes catastrophic consequences and therefore they can no longer be overlooked. The collected texts are an expression of concern for the preservation of the integral attitude of man who, by discovering his personal identity as a creature and child of God, realizes the dignity of an inalienable calling to preserve the biological and cultural heritage that has been entrusted to him by the Creator.
Description: Wydanie publikacji dofinansowane z funduszu badań statutowych Wydziału Teologii KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1629
ISBN: 978-83-7306-822-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derdziuk_Andrzej_W_kregu_zagadnien_bioetycznych_i_ekologicznych.pdftekst główny4,83 MBAdobe PDFView/Open
Derdziuk_Andrzej_W_kregu_zagadnien_bioetycznych_i_ekologicznych_OKLADKA.pdfokładka349,82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.