Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1612
Title: El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski
Other Titles: Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Authors: Opiela, Maria Loyola
Kaput, Małgorzata
Piekarz, Edyta
Kornobis, Agnieszka
Zymróz, Zofia
Chudzik, Stanisława
Keywords: niño, educador, padres, programa, escuela infantil, cuidado, educación preescolar, enseñanza, concepción de Edmundo Bojanowski; child, teacher, parents, programme, ochronka, care, preschool education, teaching, Edmund Bojanowski's conception; dziecko, nauczyciel, rodzice, program, ochronka, opieka, wychowanie przedszkolne, nauczanie, koncepcja Edmunda Bojanowskiego
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo Werset
Abstract: El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski tiene como objetivo la educación integral y el pleno desarrollo del niño a la luz de los valores cristianos para luego facilitarlo a los docentes que tienen sus objetivos educativos convergentes con el mismo. El programa de educación preescolar, como una descripción plena de las tareas educativas y didácticas, está orientado hacia la persona del niño, teniendo en cuenta su individualidad, la especificidad de su desarrollo, las necesidades de atención y toda la historia de sus experiencias socioculturales. Las tareas educativas y didácticas del docente constituyen una parte integral del programa. Los contenidos educativos y didácticos, así como los contenidos asistenciales para determinadas áreas del desarrollo infantil, se han desarrollado sobre la base de objetivos detallados. El programa puede aplicarse como un programa principal o de apoyo en diversos tipos de escuelas infantiles y en la educación en el hogar, teniendo en cuenta las necesidades y las capacidades de desarrollo del niño.
The objective of the Preschool education programme based on the pedagogical conception of Bl. Edmund Bojanowski is the integral upbringing, education and comprehensive development of the child, anchored in the Christian system of values. A corollary objective is to make the Programme available to teachers who subscribe to its underlying assumptions and objectives. As a complete description of the educational and didactic tasks the Programme is oriented on a child as a person, taking into account his/her individuality, specificity of development, care needs and the whole social and cultural background. The Programme integrates the educational, caring and didactic efforts of the teacher. The educational, upbringing and care-related content for each area of child development was developed based on specific pedagogical objectives. The Programme is complemented with an essential component – the procedures of its evaluation. The Programme also covers a section devoted to work with the family. It constitutes a proposal of permanent cooperation and mutual exchange of values and experiences, supporting the process of integral development, education and care for the child.
Celem Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego jest integralne wychowanie i pełny rozwój dziecka, w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości oraz jego udostępnienie dla nauczycieli, dla których cele wychowania są zbieżne z niniejszym programem. Jako pełny opis zadań wychowawczych i dydaktycznych program ten jest zorientowany na osobę dziecka z uwzględnieniem jego indywidualności, specyfiki rozwoju, potrzeb opiekuńczych i całej dotychczasowej historii jego doświadczeń społeczno-kulturowych. Integralną częścią programu jest praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna nauczyciela. Treści wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze do poszczególnych obszarów rozwoju dziecka zostały opracowane na podstawie szczegółowych celów. Program można realizować jako wiodący lub wspomagający w różnego typu przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w edukacji domowej, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)
Materiały dydaktyczne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski_rozklad.pdf3,84 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski.pdf3,94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons