Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1556
Title: Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego
Other Titles: Person and family in the face of civilization challenges. Pedagogy of integral development and education in the protection concept of Edmund Bojanowski
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: osoba; dziecko; rodzina; Edmund Bojanowski; integralny rozwój i wychowanie; wartości; edukacja; pedagogia; ochrona; cywilizacja; person; child; family; Edmund Bojanowski; values; integral development and upbringing; education; pedagogy; protection; civilization
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Publikacja w dużej mierze jest bezpośrednim odniesieniem do tekstów Edmunda Bojanowskiego dotyczących analizy dziejów, diagnozy ówczesnej sytuacji rodzimej edukacji w szerokim kontekście czasu, przestrzeni i przemian w obszarze cywilizacji łacińskiej. Zawiera także wiele przytoczonych wyników badań i analiz współczesnej edukacji, stającej wobec wielorakich wyzwań intensywnych przemian cywilizacyjnych. Przedstawione treści i analizy bardzo ważnych i pilnych do podjęcia problemów nie mają charakteru rozstrzygającego, a przede wszystkim diagnozujący i wskazujący propozycję odpowiedzi na formułowaną potrzebę odrodzenia cywilizacji przez edukację. Ważnym aspektem realizacji tej potrzeby jest pedagogia integralnego rozwoju i edukacji, a jej celem jest ochrona osoby i rodziny. Propozycja ta dotyczy jej realizacji w koncepcji ochrony E. Bojanowskiego w odniesieniu do antropologicznych, metafizycznych, aksjologicznych podstaw i założeń. Stanowi ona spójny i trwały zbiór praktyk edukacyjnych, jako aktualnej wciąż propozycji ochrony osoby i rodziny wobec współczesnych wyzwań.
The publication is to a large extent a direct reference to the texts of Edmund Bojanowski on the analysis of history, the diagnosis of the situation of native education in the broad context of time, space and changes in the area of Latin civilization. It also contains many cited research results and analyzes of contemporary education, facing the multiple challenges of intense civilization changes. Presented content and analysis of very important and urgent problems are not decisive, and above all diagnosing and suggesting a response to the formulated need for the revival of civilization through education. An important aspect of this need is the pedagogy of integral development and education, and its aim is to protect the person and the family. This proposal concerns its implementation in the concept of E. Bojanowski's protection in relation to anthropological, metaphysical, axiological foundations and assumptions. It is a coherent and lasting set of educational practices as a still valid proposal to protect a person and family against contemporary challenges.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1556
ISBN: 978-83-8061-656-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria-Osoba_i_rodzina_wobec_wyzwan_cywilizacyjnych-okladka.tifOkładka101,89 kBTIFFView/Open
Opiela_Maria-Osoba_i_rodzina_wobec_wyzwan_cywilizacyjnych.pdfKsiążka1,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons