Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1520
Title: Correction de la prononciation de la voyelle [œ] en français selon la méthode verbo-tonale - proposition d’activités pour les apprenants et les enseignants polonais dans l'éducation précoce
Other Titles: Correction of the pronunciation of the vowel [œ] in French in accordance with the verbal-tonal method - a proposal for classes for Polish students and teachers in early childhood education
Korekta wymowy samogłoski [œ] w języku francuskim zgodnie z metodą werbo-tonalną - propozycja zajęć dla polskich uczniów i nauczycieli w edukacji początkowej
Authors: Billerey, Bozena
Borowska, Barbara
Keywords: erreurs de prononciation; crible phonologique; correction de la prononciation; méthode verbo-tonale; Pronunciation errors; phonological target; correction of pronunciation; verbo-tonal method; błędy wymowy; ekran fonologiczny; korekcja wymowy; metoda werbo-tonalna
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Pedagogika wczesnoszkolna w Polsce i na świecie. Teoria i implikacje praktyczne, red. B. Borowska, M. Buk-Cegiełka, Lublin 2019, s. 43-64
Abstract: L’apprentissage d’une langue étrangère comprend plusieurs aspects. Afin de comprendre les natifs, il est nécessaire de bien percevoir les sonorités de la langue étudiée pour pouvoir ensuite les reproduire. Cette perception subit, entre autres, l’influence du crible phonologique de la langue maternelle. La mauvaise prononciation des langues étrangères résulte d’une mauvaise interprétation perceptive. Afin de corriger la prononciation, nous pouvons utiliser la méthode verbo-tonale en classe de français langue étrangère. Nous proposons ici un exemple d’activité de correction de la prononciation de la voyelle [œ] selon cette méthode à destination des apprenants polonais et des enseignants polonais dans l'éducation précoce.
Learning a foreign language includes several aspects. In order to understand natives, it is necessary to perceive the sounds of the language studied in order to be able to reproduce them. This perception suffers, among other things, the influence of the phonological screen of the mother tongue. The wrong pronunciation of foreign languages results from a perceptual misinterpretation. In order to correct the pronunciation, we can use the verbo-tonal method in French as a foreign language class. We propose an example of pronunciation activity of the vowel [œ] according to this method for Polish learners and teachers in early childhood education.
Nauka języka obcego obejmuje kilka aspektów. Żeby zrozumieć mowę obcokrajowca, konieczne jest dobre postrzeganie dźwięków badanego języka, co umożliwia ich poprawne odtworzenie. Rzutuje to m.in. na wpływ ekranu fonologicznego języka ojczystego. Zła wymowa języków obcych wynika z błędnej interpretacji percepcyjnej. Aby poprawić wymowę, możemy użyć metody werbo-tonalnej, np. stosując ją w klasie dwujęzycznej z językiem francuskim jako obcym. Autorki niniejszego rozdziału proponują przykłady aktywności wymowy samogłoski [œ] według wspomnianej metody z myślą o polskich uczniach i nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1520
ISBN: 978-83-8061-763-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)
Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Billerye_Bozena_Borowska_Barbara-Correction_de_la_prononciation.pdfArtykuł501,61 kBAdobe PDFView/Open
Borowska_Barbara_Buk-Cegielka_Marta-Pedagogika_wczesnoszkolna_w_Polsce_i_na_swiecie-Teoria_i_implikacje_praktyczne.tifOkładka150,31 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons