Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1455
Title: Komentarz do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
Other Titles: Commentary to the Act on Maintaining the National Character of the Country's Strategic Natural Resources
Authors: Haładyj, Anna
Trzewik, Jacek
Keywords: Strategiczne zasoby naturalne; dobra publiczne; zasoby środowiska; zasoby naturalne; ochrona zasobów środowiska; prawna ochrona zasobów naturalnych; Strategic natural resources; public goods; environmental resources; natural resources; protection of environmental resources; legal protection of natural resources
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Abstract: Publikacja stanowi jedyny na rynku wydawniczym komentarz do tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Autorzy poprzedzają analizę tekstu prawnego obszernym wprowadzeniem odnoszącym się do pojęcia zasobów naturalnych, ich kwalifikacji jako dóbr publicznych oraz znaczenia jakie „strategicznym” zasobom naturalnym nadaje podbudowa aksjologiczna, która legła u podstaw wprowadzenia komentowanej regulacji. W komentarzu poddano także analizie kontekst oceny znaczenia zasobów naturalnych z perspektywy funkcji ekosystemów i usług ekosystemowych.
The Cmmentary is one and the only commentary of the Act on Maintaining the National Character of the Country's Strategic Natural Resources. The authors precede the analysis of the legal text with an extensive introduction referring to the concept of natural resources, their qualification as public goods and the axiological foundation of the commented regulation. The commentary also analyzes the context of assessing the importance of natural resources from the perspective of ecosystem functions and ecosystem services.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1455
ISBN: 978-83-8061-851-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WKUL)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haladyj_Anna_Trzewik_Jacek_Komentarz_do_ustawy_z_dnia_6_lipca_2001_roku.pdf9,51 MBAdobe PDFView/Open
Haladyj_Trzewik_Komentarz do ustawy.pdfOkładka247,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons