Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1405
Title: Ks. Ludwik Grzebień SI (1939-2020) – uczeń i asystent naukowy księdza profesora Stanisława Librowskiego
Other Titles: REV. LUDWIK GRZEBIEŃ SI (1939-2020) – A STUDENT AND SCIENTIFIC ASSISTANT OF REV. PROF. STANISŁAW LIBROWSKI
Authors: Hamryszczak, Artur
Keywords: ks. Ludwik Grzebień; ks. Stanisław Librowski; Ignatianum; jezuici; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Rev. Ludwik Grzebień; Rev. Stanisław Librowski; Ignatianum; Jesuits; Catholic University of Lublin
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 187-204
Abstract: Jezuita ks. Ludwik Grzebień był studentem, a następnie asystentem naukowym ks. prof. Stanisława Librowskiego. Ich współpraca rozpoczęła się w 1968 r., kiedy opublikowane zostały prace naukowe ks. L. Grzebienia. W tym samym roku podjął studia w Instytucie Historii Kościoła, uczęszczając na seminariom ks. S. Librowskiego. W 1970 r. ks. L. Grzebień przedstawił pracę magisterską pt. Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego (1542-1600). Już po roku od uzyskania magisterium (1971) złożył dysertację pt. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI do XVIII wieku. Obydwie parce naukowe uzyskały bardzo dobre oceny recenzentów. Po obronie doktoratu w 1972 r. ks. S. Librowski zaproponował ks. L. Grzebieniowi pracę asystenta naukowego w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii i Metodologii Historii. W czasie pracy naukowo-badawczej w KUL odznaczył się dużą pracowitością naukową. W roku akademickim 1972/1973 opublikował pięć artykułów naukowych. W sierpniu 1973 r. ks. L. Grzebień wyjechał do Anglii na kurs językowy, kwerendy archiwalne oraz w celu odbycia kolejnego etapu formacji zakonnej. Z pobytu tego nie wrócił do pracy w KUL, poświęcając się realizacji swoich planów naukowych związanych jednak z zakonem jezuitów.
Rev. Ludwik Grzebień, SJ was a student and then the scientifi c assistant of Rev. Prof. Stanisław Librowski. Their cooperation began in 1968 when Rev. L. Grzebień’s scientifi c papers were published. In the same year he began studying at the Institute of Church History, attending Rev. S. Librowski’s seminars. In 1970, Rev. L. Grzebień presented his Master’s dissertation entitled ‘Biblioteka biskupa Hieronima Rozrażewskiego’ (The Library of Bishop Hieronim Rozrażewski) (1542-1600). Just a year after obtaining his master’s degree (1971), he submitted a dissertation entitled ‘Organization of Jesuit libraries in Poland from 16th to 18th century’. Both papers received very good reviews. After defending his doctorate in 1972, Rev. L. Grzebień was offered a position of scientifi c assistant in the Department of Auxiliary Sciences of History and Methodology of History by Rev. S. Librowski . During his research work in the Catholic University of Lublin, he was distinguished by great scientifi c diligence. In the academic year 1972/1973, he published fi ve scientifi c articles. In August 1973, Rev. L. Grzebień travelled to England for a language course, archival research and for the purposes of the next stage of religious formation. He did not return to KUL, devoting himself instead to the realization of his scientifi c plans connected with the Jesuit order.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1405
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10003
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hamryszczak_Artur_Ks_Ludwik_Grzebieńn_ SI_(1939-2020)_uczen_i_asystent_naukowy_ksiedza_profesora_Stanislawa_Librowskiego.pdf343,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons