Artykuły naukowe (WNH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 421
 • Item
  Poczuć czy zrozumieć bluesa? O duchowości, emocjonalności bluesa i jego społeczno-kulturowej funkcji
  (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2024) Al Azab-Ruszowska, Aya
  Muzyka bluesowa ściśle związana jest z emocjonalnością. Nie bez powodu ukuto powiedzenie: „czuć bluesa”. Od etymologii słowa, po historię powstania tego gatunku znajdujemy potwierdzenie tego związku. Blues koncentruje się na trudnościach życiowych, wprowadza odbiorcę w świat uczuć, czarnego cierpienia i radości. Dokonania współczesnych badaczy Black Studies podkreślają: by móc odpowiednio zanalizować muzykę bluesową, trzeba „poczuć ducha”, to znaczy, interpretator musi wczuć się w moc czarnej muzyki, reagując zarówno na jej rytm, jak i na wiarę w doświadczenie, które ona potwierdza. Czy zatem emocjonalna płaszczyzna bluesa wyklucza warunek rozumienia go w szerszym kontekście? A może wręcz przeciwnie – by w pełni poczuć bluesa, najpierw należy poznać jego historię i znaczenie? Celami artykułu są wskazanie współzależności aspektów kognitywnego i metafizycznego muzyki bluesowej oraz wyjaśnienie, dlaczego wykonawcy i słuchacze muzyki bluesowej spoza afroamerykańskiego kręgu kulturowego powinni poznać historię, tropy i funkcje bluesa. Blues music is closely related to emotionality. There is a reason the saying “feel the blues” was coined. From the etymology of the word to the history of the origin of the genre, we find confirmation of this connection. Blues focuses on the difficulties of life and introduces the listener to the world of feelings, specifically black suffering and joy. Contemporary Black studies scholars emphasize in order to adequately analyze blues music, one must “feel the spirit,” that is, the interpreter must get into the power of Black music, reacting both to its rhythm and to the belief in the experience it confirms. Does the emotional nature of the blues, then, negate the condition of understanding it in a broader context? Or, on the contrary, in order to fully feel the blues, should one first know its history and meaning? In this paper, I will point out this interdependence of cognitive and metaphysical aspects and explain why non-African American performers and listeners of blues music should learn about the history, tropes, and functions of the blues.
 • Item
  Monodia postgregoriańska w płockich kodeksach liturgiczno-muzycznych
  (Wydawnictwo KUL, 2024) Wiśniewski, Piotr; Moskal, Tomasz
  Płockie kodeksy liturgiczno-muzyczne stanowią ważne źródło wiedzy do badań monodii gregoriańskiej i pochodnych od niej form postgregoriańskich. Przekazując, obok klasycznych struktur monodii łacińskiej, także twórczość rodzimą w postaci oficjów rymowanych, tropów, sekwencji, hymnów, dramatyzacji liturgicznych, a nawet najwcześniejszych rodzimych pieśni ludowych, dowodzą o wysokim poziomie kultury muzycznej Płocka w okresie średniowiecza. Unikatowy charakter tych źródeł stanowi najbardziej podstawowy etap do podejmowania szczegółowych badań analitycznych nad monodią łacińską ośrodka płockiego i dziejami muzyki liturgicznej w Polsce. Księgi płockie, w których w różnym stopniu odwzorowano dokonania Zachodu, pozwalają uchwycić proces kształtowania się lokalnej tradycji liturgiczno-muzycznej. Artykuł przedstawia wybrane, najbardziej charakterystyczne dla źródeł płockich, śpiewy liturgii mszalnej (wersety allelujatyczne, sekwencje, tropy) i brewiarzowej (oficja rymowane, tropy, hymny, dramatyzacje liturgiczne) oraz tzw. płockie tropy wielkanocne – najstarsze pieśni kościelne oparte na łacińskich hymnach i sekwencjach. Przywołane kompozycje liturgiczne, poprzez swoją specyfikę, świadczą o wysokiej randze ośrodka płockiego. Niniejsze studium jest wyłącznie próbą sumarycznego przedstawienia dotychczas ogłoszonych wyników badań w tym zakresie, ukazujących walory płockich rękopisów liturgiczno-muzycznych. The liturgical-musical codices of Płock are an important source of knowledge for the study of Gregorian monody and the post-Gregorian forms derived from it. Transmitting (in addition to the classical structures of Latin monody) local works in the form of rhymed offerings, tropes, sequences, hymns, liturgical dramas and even the earliest local folk songs, they prove the high level of musical culture of Płock during the Middle Ages. The unique nature of these sources constitutes the primary phase for undertaking detailed analytical research on the Latin monody of the Płock region and the history of liturgical music in Poland. The books from Płock, in which the achievements of the West have been reproduced to varying degrees, allow us to grasp the process of formation of the local liturgical and musical tradition. The article presents a selection of the chants of the Mass liturgy most distinctive of the Płock sources (alleluia verses, sequences, tropes) and breviary liturgy (rhymed offices, tropes, hymns, liturgical dramas), as well as the so-called Płock Easter tropes – the oldest church songs based on Latin hymns and sequences. The recalled liturgical compositions, through their specificity, testify to the high rank of the Płock region. This study is only an attempt to summarize the results of research published so far in this area, showing the qualities of Płock liturgical and musical manuscripts.
 • Item
  Architektura socmodernistyczna w Lublinie. Projekt nowego śródmieścia Lublina – studium przypadku
  (Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2024) Błotnicka-Mazur, Elżbieta
  Celem artykułu jest przedstawienie przemian koncepcji zabudowy tzw. nowego centrum Lublina w okresie 1967–1975. Jego ramy czasowe wyznaczają dwa wydarzenia: konkurs architektoniczny z 1967 r. oraz projekt Centrum Handlowo-Usługowego z 1975 r. Zainicjowany przez władze miejskie w 1967 r. konkurs nie był dotąd prezentowany w literaturze przedmiotu. Jego wyniki stanowią przykład koncepcji architektury socmodernistycznej, która miała znaleźć się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej zabudowy obszaru ograniczonego ulicami: Krakowskie Przedmieście, Kołłątaja, Hempla, Okopowa i Chopina. W efekcie konkursu wyłoniono zwycięski projekt, który jednak nie został zrealizowany. Nieco późniejszy projekt na nowe centrum z 1975 r. również pozostał w sferze niezrealizowanych zamierzeń. W omawianym kwartale, pod koniec lat 60. XX wieku wybudowano zaledwie jeden wieżowiec, przy ul. Karłowicza 4, niepowiązany z wyżej wymienionymi pracami konkursowymi. Planowana aktualnie gruntowna modernizacja tego biurowca, skłania do badawczej refleksji nie tylko nad odważnie zakrojonymi, niewykorzystanymi projektami sprzed około półwiecza, ale także nad aktualną kondycją wówczas realizowanych obiektów, ich statusem i rolą we współczesnej, choć zabytkowej tkance miasta. This article aims to present the evolution of the development concept of the so-called Lublin’s new centre for 1967–1975. Its timeframe is marked by two events: the 1967 architectural competition and the 1975 proposal of a shopping and service centre. Launched by the municipal authorities in 1967, the competition has not been discussed in the literature of the subject yet. Its results exemplify a concept of socialist-modernist architecture, which was intended for the immediate vicinity of the historic buildings in the area bounded by Krakowskie Przedmieście, Kołłątaja, Hempla, Okopowa and Chopina streets. The winning design was not executed. A slightly later proposal for a new centre (1975) also remained a paper design. In the area in question, only one high-rise building was erected in the late 1960s, at 4 Karłowicza Street, unrelated to the competition submissions mentioned above. The thorough modernisation of this office building, which is being planned, prompts a research reflection not only on the bold, unused projects of about half a century ago, but also on the current condition of the buildings built at that time, their status and role in the contemporary, albeit historic, fabric of the city.
 • Item
  Euphemisms and teacher–student interactions
  (KUL Publishing House, 2023) Bloch-Rozmej, Anna
  The quality of teacher-student interactions appears to be one of the most significant prerequisites for effective instruction. One of the factors involved in determining this quality is definitely teacher talk that should adequately correspond both to the type of knowledge the teacher intends to transfer and students’ ability to absorb this knowledge. The latter we claim is directly related to the students’ attitude to the subject itself and the teacher. In this article we will delve into the problem of euphemisms as part of teacher and student talk with a view to determining the extent to which they might affect teacher-student interactions. The issue of euphemism use and their role in building positive relations in the language classroom will be discussed from the perspective of teachers’ experiences. To this end, we chose the research tool of an online questionnaire addressed at university teachers. The survey was administered in June 2023 and the results will be described and analyzed in the forthcoming pages. Euphemism use will also be considered as a manifestation of language creativity that should characterize good language teachers.
 • Item
  Comparative analysis of American and Russian political discourse: A discourse analysis study
  (KUL Publishing House, 2023) Kopik, Monika
  This article provides an exhaustive analysis of American and Russian political discourse through the examination of the linguistic techniques employed by President Joe Biden and President Putin in their speeches. The aim of this research is to examine the linguistic approaches employed in referencing social and political traditions in the United States and Russia, investigate disparities in linguistic strategies within both political discourses, and assess variations in semantic outcomes. The analysis has been conducted to answer the following research questions: (1) What are the linguistic methods of referring to social and political traditions in America and Russia? (2) Do the linguistic strategies differ depending on the political discourse? (3) Is the semantic output different depending on the political discourse? The findings reveal marked differences between the two discourses, reflecting the social and political discrepancies between the political systems of the United States and Russia.