Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1342
Title: Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś
Other Titles: Aspects of the theory and practice of raising a child of preschool - yesterday and today
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: wychowanie; teoria pedagogiczna; historia wychowania; pedagogika przedszkolna; praktyka pedagogiczna; pedagogical theory; upbringing; preschool pedagogy; pedagogical practice; history of upbringing
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
Citation: "Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna" 2016, nr 8, z.15, s. 13-34.
Abstract: Zarówno dla pedagogów praktycznie, jak i teoretycznie zorientowanych bardzo ważne jest rozumienie istoty wychowania. Praktyka pedagogiczna stanowiła dla Bojanowskiego podłoże do weryfikacji poznanych teorii i koncepcji wychowania, a na tej podstawie budowanie takiej teorii, która otwarta na integralny rozwój i wychowanie dziecka. Rozpatrywał je w perspektywie całego życia osoby, odnosząc się do podstaw antropologicznych, społeczno-kulturowych uwarunkowań i założeń wyrosłych z polskiej tradycji. Takie podejście pozostaje inspirujące do dalszych przemyśleń i pomocne dla twórczego wykorzystania dorobku poprzednich pokoleń w doskonaleniu wczesnej edukacji we współczesnych warunkach.
Both for the educationalists practically and theoretically oriented it is very important understanding the essence of upbringing. Pedagogical practice accounted for the Bojanowski substrate to verify of known of theories and concepts upbringing and on this basis building a of such a theory, which is open on the integral development and upbringing of the child. Dealt it in the perspective of the entire life of the person, referring to the anthropological, social and cultural conditions and assumptions those raised from Polish tradition. Such an approach remains a inspiring for explore further and helpful to the creative use of the acquis of previous generations in improving of early education in contemporary conditions.
Description: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0077-8985 - s. dr. hab. Maria Opiela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1342
Alternative Location: http://www.collegiumverum.pl/files/zeszyty/ZP-nr-8-srodki-1-do-152.pdf
ISBN: 978-83-61140-71-9
ISSN: 2082-2944
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Aspekty_teorii_i_praktyki_wychowania_dziecka_przedszkolnego.pdf270,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons