Stosunek młodzieży szkół średnich do małżeństwa i rodziny. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodzieży w szkołach z nauczaniem w języku polskim na Ukrainie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-09-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dystertacja podejmuje problem stosunku młodzieży szkół średnich z nauczaniem w języku polskim na Ukrainie do małżeństwa sakramentalnego i rodziny katolickiej. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach badań teologicznych z zakresu duszpasterstwa rodzin, z wykorzystaniem nadrzędnej metody paradygmatu analizy teologii pastoralnej. Rozprawa zawiera trzy etapy postępowania badawczego: normatywny, realizowany oraz postulowany. Przedstawia główne treści zamysłu Bożego wobec małżeństwa i rodziny zawarte w nauczaniu Kościoła katolickiego. Następnie ukazuje rzeczywisty stosunek młodzieży szkolnej do małżeństwa sakramentalnego i rodziny katolickiej. Rozdziały od drugiego do piątego ukazują założenia metodologiczne oraz wyniki badań młodzieży szkolnej w wybranych szkołach na Ukrainie, przeprowadzonych w latach 2018-2019. Prezentują one stopień akceptacji antropologicznych i teologicznych podstaw małżeństwa sakramentalnego oraz recepcję rodziny jako domowego środowiska wychowania. Trzeci etap prezentuje wnioski i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży i rodzin. Wskazują one na potrzebę wyjścia do młodzieży ze zrozumieniem i akceptacją oraz ewangelizacji i pogłębionej katechezy. Podkreślają także pilne zadanie cierpliwego towarzyszenia duszpasterskiego młodzieży na drodze wzrastania w wierze.
The dissertation deals with the problem of attitude of youth from secondary schools where Polish is the language of instruction in Ukraine toward is the language of instruction in Ukraine toward sacramental marriage and the catholic family. The task was carried out within the theological investigations in the field of pastoral care of the family. The task was carried out within the theological investigations in the field of pastoral care of the family using the superior method of the paradigm of the pastoral theology analysis. The dissertation includes three stages for research proceedings: normative, implemented and postulated. It presents the main aspects of God's intentions for marriage and the family according to the Catholic Church's teaching. Then it shows the actual attitude of school youth toward sacramental marriage and the catholic family. Chapters two to five describe the methodology and present the results of research carried out among school youth in selected schools in Ukraine in 2018-2019. They reveal the level of acceptance of anthropological and theological basis of sacramental marriage and reception of the family as a home church and an upbringing environment. The third stage presents conclusions and pastoral demands for the pastoral care of youth and families. They indicate that it is necessary to reach out to the young people with understanding and acceptance, to embrace them with evangelisation and indepth catechesis. It also underlines the urgent task to accompany young people patiently with pastoral care on their path to growing in faith.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jacek Adam Goleń, prof. KUL
Keywords
małżeństwo sakramentane, rodzina katolicka, młodzież szkolna, duszpasterstwo rodzin, sacramental marriage, catholic family, high school students, pastoral care of the family
Citation
ISBN