Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1331
Title: “The Contemporary” as a Teleological Category in the Context of Educational Relation
Other Titles: "Współczesność" jako kategoria teleologiczna w kontekście relacji wychowawczej
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: The Contemporary; współczesność; temporal orientation; education; objectives of upbringing; orientacja temporalna; wychowanie; cele wychowawcze
Issue Date: Aug-2020
Citation: "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", 2020, t. XXXIX, z. 2, s. 9-21
Abstract: “The Contemporary” as a Teleological Category in the Context of Educational Relation The aim of the article is to solve a problem expressed in the question: how “the contemporary” can be a teleological category in the context of the educational process. In response to this issue, an initial attempt was made to outline a map of pedagogical activity in the context of basic temporal references which include: retrospective orientation, contemporary orientation and prospective orientation. Then, on the basis of separately adopted temporal perspectives, an attempt was made to show them to formulate the basic objectives of upbringing. It has been concluded that the disconnection of these perspectives is not beneficial for the upbringing process, but rather their integration is an appropriate approach. This was called the postulate of the temporal integrity of pedagogy and two models of realization of this postulate were proposed: chronoagogic and kairoagogic.
Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemu wyrażonego w pytaniu: w jaki sposób „współczesność” może być kategorią teleologiczną w kontekście procesu wychowawczego. W odpowiedzi na postawione zagadnienie podjęto na wstępnie próbę zarysowania mapy działalności pedagogicznej w kontekście podstawowych odniesień temporalnych, do których należą: orientacja retrospektywna, prezentystyczna i prospektywna. Następnie, na podstawie przyjmowanych odrębnie perspektyw temporalnych, starano się ukazać ich na formułowanie podstawowych celów wychowania. Stwierdzono, że rozłączne ujmowanie powyższych perspektyw nie jest korzystne dla procesu wychowania a właściwym podejściem ich zintegrowanie. Nazwano to postulatem integralności temporalnej pedagogiki i zaproponowano dwa modele realizowania tego postulatu: chronoagogiczny i kairoagogiczny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1331
DOI: 10.17951/lrp.2020.39.2.9-21
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_The_contemporary_as_a_telelogical_category(1).pdfartykuł118,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons