Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1287
Title: Biblijne owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22-23) na drodze do dojrzałej wiary w katechezie
Other Titles: The Biblical Fruits of the Holy Spirit (Ga 5:22-23) on the Way to Mature Faith in Catechesis
Authors: Kopiczko, Tomasz
Keywords: owoce Ducha Świętego; dojrzała wiara; Duch Święty w katechezie; List do Galatów; katecheza; fruit of the Holy Spirit; mature faith; Holy Spirit in catechesis; Letter to Galatians; catechesis
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 37 (2020) nr 1, s. 257-270
Abstract: Artykuł jest teologiczno-katechetyczną analizą owoców Ducha Świętego (Ga 5,22-23) na drodze do kształtowania dojrzałej wiary w procesie katechetycznym. Studium zostało podzielone na trzy punkty: owoce Ducha Świętego, dojrzała wiara i dojrzały człowiek. Analiza tekstów biblijnych oraz dokumentów katechetycznych pozwoliła na wyprowadzenie trzech wniosków. Po pierwsze: to Duch Święty jest dawcą łaski i źródłem dającym wzrost wierze. Po drugie: cnoty, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów jako owoc działającego w człowieku Ducha, należy uznać za cechy dojrzałej wiary. Po trzecie: zadaniem katechezy jest pomoc człowiekowi w odkrywaniu bogactwa darów Ducha Świętego oraz w ich urzeczywistnianiu.
The article is a theological and catechetical analysis of the fruits of the Holy Spirit (Gal 5: 22-23) on the path to shaping mature faith via the catechetical process. The analytical process employed in the article was divided into three points: the fruit of the Holy Spirit, mature faith, and mature man. The analysis of biblical texts and catechetical documents allows us to draw three conclusions. First of all, it is the Holy Spirit who is the giver of grace and the source that gives rise to faith. Secondly, the virtues that are mentioned by Saint Paul in the Letter to the Galatians as the fruit of the Spirit acting in man should be considered the features of a mature faith. Third, the task of catechesis is to help the believer to discover the richness of the Holy Spirit’s gifts and their implementation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1287
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4816
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2020, T. 37, Nr 1: Duch Święty dany wierzącym - po co?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopiczko_Tomasz_Biblijne_owoce_Ducha_Swietego_Ga_5,22-23_na_drodze_do_dojrzalej_wiary_w_katechezie.pdf308,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons