Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1100
Title: Parafialny kościół farny Świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim w 1831 roku
Other Titles: THE PARISH CHURCH OF STS JOACHIM AND ANNE IN WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI IN 1831
The Parish Church of sts Joachim and Anne in Włodzimierz Wołyński in 1831
Authors: Żurek, Waldemar Witold
Keywords: historia Kościoła; beneficjum parafialne; historia diecezji łucko-żytomierskiej; inwentarze kościołów parafialnych
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 423-433
Abstract: Fundatorem obecnego kościoła farnego we Włodzimierzu Wołyńskim był w połowie XVIII wieku tamtejszy rodak, biskup Adam Woyna Orański, sufragan kamieniecki, który konsekrował świątynię. W kościele tym zostali osadzeni karmelici z Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywani karmelitami trzewiczkowymi. W samym tylko XIX wieku kościół ten ulegał dwukrotnie (1800, 1833) pożarowi. Dzięki zaangażowaniu tamtejszych pasterzy diecezji, proboszczów i wiernych nie tylko każdorazowo był odbudowywany, lecz także remontowany i modernizowany (1856). Na podstawie powyższego opisu kościoła parafialnego we Włodzimierzu dowiadujemy się o jego historii, odbudowach, wyposażeniu w sprzęt liturgiczny, wystroju oraz o proboszczach. Zamieszcza opis dóbr materialnych przynależnych do parafii, ilość i stan kaplic na terenie parafii.
The present parish church in Włodzimierz Wołyński was founded in the mid-18th century by a person who was born there, Bishop Adam Woyna Orański, a suffragan of Kamieniec, who also consecrated it. This church was given to the Carmelites from the Order of the Blessed Virgin Mary, called the Carmelites of the Ancient Observance. In the 19th century alone, the church burnt down twice (1800, 1833). Thanks to the commitments of the local shepherds of the diocese, parish priests and the faithful, not only was it rebuilt, but it was also renovated and modernized (1856). The above description of the parish church in Włodzimierz gives un information about its history, reconstruction, liturgical implements, the interior and parish priests. It also presents the property of the parish, the number as well as the condition of the chapels in the parish.
Средства на постройку нынешнего фарного костела во Владимире Волынском дал в середине XVIII века уроженец тех земель, епископ Адам Война Оранский, каменецкий суфраган, который этот костел и освятил. В этом храме обосновались кармелиты из Ордена Братьев Пресвятой Девы Марии, более известные, как кармелиты обутые. Только в XIX веке данный костел дважды горел (в 1800 и 1833 гг.). Но благодаря участию тамошних диоцезиальных пастырей, настоятелей и верующих, не только всякий раз был отстроен, но также подвергался ремонтам и модернизации (1856 г.). Вышеприведенное описание приходского костела во Владимире позволяет ознакомиться с его историей, перестройками, с его внутреннем убранством, литургической утварью, а также с его настоятелями. Описание содержит перечень материального имущества, принадлежащего приходу, а также количество и состояние часовен на территории прихода.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Anna Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1100
DOI: 10.31743/abmk.6329
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zurek_Waldemar_Parafialny Kosciol_Farny_swietych_Joachima_i_Anny_we_Wlodzimierzu_Wolynskim.pdf275,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons