Rozprawy doktorskie (WNH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 50
 • Item
  Malarz i czas. Stanisław Żukowski (1875-1944). Monografia twórczości zapomnianego artysty
  (2023-09-28) Syzonenko, Iryna
  Stanisław Żukowski (1875-1944) to polski malarz pejzażysta, urodzony w Jędrychowcach koło Wołkowyska na Białorusi, o którego życiu oraz twórczości niewiele wiadomo, chociaż pozostawił po sobie znaczny dorobek liczący blisko tysiąc obrazów. Znajdują się one w kilkunastu muzeach europejskich, a nawet w USA. W Polsce, ojczyźnie Żukowskiego, obrazy artysty posiadają muzea narodowe w Krakowie i w Warszawie oraz muzea regionalne w kilku innych miastach. Niestety, zwykle nie są one dostępne dla szerszej publiczności, ponieważ z reguły pozostają w magazynach. W efekcie łatwiej i częściej można oglądać płótna Stanisława Żukowskiego w Ukrainie, Rosji czy w Białorusi, które to kraje uważają go za swego artystę. Dlatego też celem niniejszej rozprawy było przedstawienie – po raz pierwszy – pełnej i maksymalnie obiektywnej biografii artysty oraz jego twórczości malarskiej i wystawienniczej, w oparciu o szeroko zakrojone badania archiwalne (zarówno w Polsce, na Ukrainie, jak i w Rosji), analizę informacji prasowych z epoki, katalogów wystaw i katalogów aukcyjnych, a także skromnej literatury przedmiotu. Jej autorka po dotarciu do bardzo wielu obrazów artysty i ich zinwentaryzowaniu, przeprowadziła analizę wybranych, najbardziej charakterystycznych dla jego osobowości artystycznej płócien, co umożliwiło na ustalenie miejsca i roli Stanisława Żukowskiego, w dziejach polskiego malarstwa pejzażowego końca XIX i pierwszych dekad XX wieku. Rozprawa składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy (teksty) obejmuje wstęp, cztery rozdziały i zakończenie. Tom drugi (ilustracje) zawiera reprodukcje fotografii archiwalnych, dokumentów i korespondencji oraz przede wszystkim kilkudziesięciu płócien namalowanych przez Żukowskiego. Rozdział pierwszy przedstawia stan badań, obejmujący wszystkie dostępne autorce publikacje dotyczące życia i twórczości artysty, jakie ukazały się dotychczas w języku rosyjskim, ukraińskim, białoruskim i naturalnie polskim. Rozdział drugi to biografia Żukowskiego, likwidacja całego szeregu białych plam i błędnych opinii obecnych w powszechnym obiegu medialnym. Rozdział trzeci zawiera uwagi na temat działalności wystawienniczej Żukowskiego, jego związków z innymi malarzami i grupami artystycznymi oraz bogatymi mecenasami i kolekcjonerami, którzy tak chętnie kupowali obrazy artysty do swoich kolekcji. Z kolei w ramach rozdziału czwartego została zaprezentowana twórczość malarska Żukowskiego, omówione najbardziej typowe cechy jego kompozycji pejzażowych oraz – w mniejszym stopniu – pałaców. Naturalnie autorce nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości, jeszcze wiele kwestii czeka bowiem na wyjaśnienie lub pogłębioną analizę stylistyczno-porównawczą, ale pierwszy krok został zrobiony. Można więc mieć nadzieję, że niniejsza rozprawa zapoczątkuje szersze, bardziej pogłębione niż dotychczas, zainteresowanie Stanisławem Żukowskim i jego obrazami ze strony polskich historyków sztuki, zwłaszcza reprezentantów młodego pokolenia. Warto bowiem, aby ten ciekawy malarz pejzażysta, który tak ukochał ojczyznę swoich przodków i niepowtarzalne piękno jej przyrody, zawitał na stałe do naszych serc i umysłów. Stanislav Zhukovsky (1875-1944) is a Polish landscape painter, born in Yedrychovce, near Volkovysk in Belarus, about the life and work of whom little is known, although he left behind a significant body of work of nearly a thousand paintings. They are exhibited in more than a dozen European museums and even in the United States. In Poland, Zhukovsky's home country, the artist's paintings are displayed in national museums in Krakow and Warsaw, as well as regional museums in several other cities. Unfortunately, they are usually not available to the general public, as they tend to be kept in storage. Unfortunately, they are usually not available to the general public, as they tend to be kept in storage. As a result, it is easier and more common to see Stanislav Zhukovsky's canvases in Ukraine, Russia or Belarus, which all consider him their own artist. Therefore, the aim of this dissertation was to present - for the first time - a complete and maximally objective biography of the artist and his painting and exhibition work, based on very extensive archival research (both in Poland, Ukraine and Russia), analysis of period press releases, exhibition and auction catalogues, as well as the modest literature on the subject. After having reached a large number of the artist's paintings and cataloging them, the author analysed selected canvases that were most characteristic of his artistic personality, which made it possible to establish the place and role of Stanislav Zhukovsky in the history of Polish landscape painting of the end of the 19th century and the first decades of the 20th century. The dissertation comprises two volumes. Volume one (texts) includes an introduction, four chapters and a conclusion. Volume two (illustrations) contains reproductions of archive photographs, documents and correspondence and, above all, dozens of canvases painted by Zhukovsky. Chapter one presents the state of research, covering all the publications available to the author on the artist's life and work that have so far appeared in Russian, Ukrainian, Belarusian and, naturally, Polish language. Chapter two features a biography of Zhukovsky, eradicating a whole series of white spaces and misconceptions present in popular media circulation. Chapter three, in turn, comments on Zhukowski's exhibition activities, his relationships with other painters and art groups, and the wealthy patrons and collectors who were so keen to buy the artist's paintings for their collections. Finally, Chapter four, which presents Zhukovsky's paintings, discusses the most typical features of his landscape compositions and, to a lesser extent, his palaces. Naturally, the author has not succeeded in dispelling all doubts, for there are still many issues awaiting clarification or in-depth stylistic and comparative analysis, but the first step has already been taken. One can therefore hope that this dissertation will initiate a broader, more in-depth interest in Stanislav Zhukovsky and his paintings from Polish art historians, especially representatives of the younger generation. For it is worthwhile for this interesting landscape painter, who so loved the homeland of his ancestors and the unique beauty of its nature, to make a permanent home in our hearts and minds.
 • Item
  Tożsamość jako problem we współczesnych polskich narracjach o migracji na Wyspy Brytyjskie
  (2023-09-18) Jaremek, Magdalena
  Dysertacja dotyczy problemu tożsamości w najnowszej polskiej prozie o migracji Polaków na Wyspy Brytyjskie. W części teoretycznej opisuję kontekst socjologiczny i problem tożsamości we współczesnej humanistyce. Za klucz do interpretacji obieram teorię postkolonialną, w kondycji postkolonialnej widząc istotną cechę tożsamości podmiotów migracyjnych, przybywających do zachodniej metropolii (locus democraticus) z kraju byłego bloku komunistycznego. W dysertacji poszukuję odpowiedzi na pytania: jakie czynniki kształtują tożsamość polskich migrantów i jakie warianty tożsamość ta przybiera. W tym celu analizuję motywy wyjazdów migrantów, konfrontację ich oczekiwań z rzeczywistością, relacje z Innymi (Brytyjczykami, Irlandczykami i migrantami ekonomicznymi z innych krajów) zdeterminowane stereotypami, a także literackie reprezentacje polskiej diaspory, uwzględniając stosunek migrantów do kraju pochodzenia, rodaków podzielających to samo doświadczenie, jak również zagospodarowywaną przez migrantów przestrzeń. Tożsamość podmiotu migracyjnego, kształtująca się pod wpływem kreolizacji, hybrydyzacji i negocjacji, przybiera cztery rodzaje: tożsamość postkolonialnego upokorzonego, nomady-kosmopolity, self-made woman i tożsamość „pomiędzy”. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jednoznaczna odpowiedź na pytanie: kim jestem? nie jest jeszcze na tym etapie migracji możliwa. Tożsamość zawieszona między postkolonialnymi kompleksami a kosmopolityczno-globalistycznymi inklinacjami, podlega procesom, które nie doprowadziły jeszcze do okrzepnięcia w formę tożsamości postnarodowej. The dissertation concerns the problem of identity in the latest Polish prose about the migration of Poles to the British Isles. In the theoretical part, I describe the sociological context and the problem of identity in the contemporary humanities. I choose the postcolonial theory as the key to interpretation, seeing in the postcolonial condition an important feature of the identity of migrant subjects arriving in the western metropolis (locus democraticus) from the country of the former communist bloc. In my dissertation I am looking for answers to two main questions: what factors shape the identity of Polish migrants and what variants this identity takes. To this end, I analyse the motives of migrants' departures, the confrontation of their expectations with reality, relations with others (British, Irish and economic migrants from other countries) determined by stereotypes, as well as literary representations of the Polish diaspora, taking into account the attitude of migrants to their country of origin, compatriots sharing the same experience, as well as the space developed by migrants. The identity of the migratory subject, shaped under the influence of creolization, hybridization and negotiation, takes on four types in this work: the identity of the postcolonial humiliated, the nomad cosmopolitan, the self-made woman and the identity "in between". The analysis shows that the unambiguous answer to the question: who am I? is not yet possible at this stage of migration. An identity suspended between postcolonial complexes and cosmopolitan-globalist inclinations is subject to processes that have not yet led to a solidification into a form of post-national identity.
 • Item
  Organy w kościołach na terenie dekanatów sieradzkich I i II oraz złoczewskiego. Studium historyczno-instrumentoznawcze
  (2023-09-25) Wiktorowski, Mariusz
  W pierwszym rozdziale, na tle historycznym diecezji, wyjaśniono uwarunkowania z zakresu geografii historycznej kościoła w Polsce, które były powodem doboru określonego terytorium. Następnie opisano instrumenty historyczne, które nie przetrwały do dziś. Kolejno sporządzono omówienie historii organów, które obecnie są w kościołach. Skupiono się nie tylko na roku zbudowania organów, ale także ustalono daty i przebieg remontów oraz konserwacji. W rozdziale drugim opisano wszelkie aspekty techniczne organów, podano wymiary szaf organowych, dokonano opisu wyglądu prospektów, opisano szczegółowo stół gry, zaznaczono rodzaj traktury i wiatrownic, podano autentyczną dyspozycję instrumentów, układ głosów wielorzędowych, opracowano poziome i pionowe skale brzmienia instrumentów, wyznaczono ich zakresy brzmienia, co jest nowym spojrzeniem na instrumenty oraz opisano stan ich zachowania. W trzecim rozdziale dokonano syntezy badań, przedstawiono, jakie rozwiązania konstrukcyjne występowały najczęściej i wyciągnięto wnioski, jakie budownictwo organowe występowało na terenie tychże trzech dekanatów uwzględniając lata budowy instrumentów, budowniczych oraz aspekty techniczne i brzmieniowe. In the first chapter, against the historical background of the diocese, the conditions in the field of historical geography of the church in Poland, which were the reason for the selection of a specific territory, were explained. Then, historical instruments that have not survived to this day are described. Further, a discussion of the history of the organs that are currently in churches was made. The focus was not only on the year the organ was built, but also the dates and course of repairs and maintenance were specified. The second chapter describes all technical aspects of the organ, defines the dimensions of the organ casings and their appearance, describes the console in detail, indicates the type of track and windchest, gives the authentic disposition of the instruments, the arrangement of ranks, develops the horizontal and vertical sound scales of the instruments, determines their playing range, and their actual condition is described. In the third chapter, a synthesis of research was made, most common construction solutions and conclusions were drawn, styles of organ craftsmanship in these three deaneries were specified including the years of instrument construction, their builders, technical and sound aspects.
 • Item
  Portrety władców wołoskich z dynastii Basarabów w XIV-XVI wieku. Kształtowanie się Młodszej Europy - dojrzałe wzorce sztuki portretowej wczesnego średniowiecza
  (2023-09-26) Woszuk, Natalia
  Portrety władców wołoskich z dynastii Basarabów w XIV-XVI w., przedstawione w kontekście kształtowania się Młodszej Europy, zostały opracowane w oparciu o szeroki zakres badań sztuki europejskiej. Praca doktorska podzielona została na dwa główne bloki tematyczne, w pierwszej części autorka zarysowuje kontekst kosmopolityczny, zacierający żelazną granicę pomiędzy sztuką bizantyńską - wschodnią, a łacińską - zachodnią. Część druga skupia się natomiast wokół historii Wołoszczyzny oraz analizy portretów Basarabów. Portrety Basarabów, zawężone stricte do malarstwa ściennego z terenów Wołoszczyzny oraz Transylwanii, skupione zostały wokół postaci czternastu z czterdziestu czterech władców. Najstarsze freski, które przedstawiają Basaraba I (1310-1352) dziś określanego imieniem Mikołaja Aleksandra (1352-1364), Mircze I Starego (1386-1418) oraz Michała I (1418-1420) pochodzą z cerkwi książęcej w Curtea de Arges oraz z cerkwi Trójcy Świętej Cozia. Średniowieczne portrety należące zaledwie do dziewięciu dynastów, przetrwały wszelkie zawirowania historii i stanowią świadectwo zarówno sztuki wołoskiej jak i prestiżu władzy Basarabów. Wizerunki fundatorów trzymających w dłoniach modele świątyń, władcy koronowani przez Aniołów stojący przed obliczem Boga czy dumni dynaści wspierający swych synów, legitymizujący ich prawa do objęcia należnego im tronu - pomimo niewielkiej ilości zachowanych obiektów zakres tematyki portretów jest szeroki i czerpiący wyraźnie ze wzorców oraz zasobów treściowych Wschodu. Portraits of Wallachian rulers, of the House of Basarab in the 14th-16th century, presented in the context of the formation of Younger Europe, have been developed1 based on a wide range of research on European art. This doctoral thesis has been divided into two main thematic blocks. In the first part, the author outlines the cosmopoli­ tan context, blurring the line between Byzantine - Eastern - art, and Latin - Western - art. Whereas, the second part focuses on the history of Wallachia and examines portraits of the Basarabs. Portraits of Basarabs, narrowed down to walli paintings from the regions of Wallachia and Transylvania, have been focused on fourteen out of forty rulers. The old-est frescoes depicting Basarab I (1310-1352). Nicholas AIexander (1352-1364), Mircea the Elder (1386-1418) and Michael I (1418-1420) are from the Cathedral of Curtea de Arges and the Holy Trinity Church of the Cozia Monastery. Mediaeval portraits of just nine rulers have survived various historical turmoils and are a witness to the prestige oil the Basarabs’ rule as well as Wallachian art. Benefactors holding models of churches in their hands, monarchs stand­ ing before God and being coronated by angels, or proud rulers supporting their sons and legitimising their right of succession - despite the small number of remaining por­ traits, there is a wide range of subject matter, which clearly draws from Eastern standards and themes.
 • Item
  Jakub Susza - zarys monograficzny. Studium z dziejów piśmiennictwa unickiego w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
  (2023-09-14) Kosyl, Izabela
  Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest życie i twórczość unickiego biskupa chełmskiego - Jakuba Suszy (ok. 1610-1687). Praca ma kształt klasycznej monografii historyczno-literackiej, zbudowanej z dwóch części: biograficznej (rozdział I) oraz analityczno-interpretacyjnej (rozdziały II i III). O literaturoznawczym profilu rozprawy decyduje przede wszystkim jej przedmiot w postaci dzieł o charakterze literackim, ale ma ona także charakter interdyscyplinarny, ponieważ porusza zagadnienia dotyczące historii stosunków religijnych w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej na styku katolicyzmu, prawosławia i Kościoła unickiego, kultu maryjnego oraz wpływu tradycji wschodniej (Slavia orthodoxa) i zachodniej (Slavia Latina) na piśmiennictwo unickie. Na rozdział I zatytułowany: "Jakub Susza i jego czasy" składają się trzy paragrafy. W pierwszym z nich zostały przedstawione dzieje unickiej eparchii chełmskiej od zawarcia unii brzeskiej (1596) aż do czasów zwołania lubelskiego colloquium amicabile (1680), którego celem było pojednanie prawosławnych i unitów. W paragrafie drugim i trzecim przedstawiono natomiast szczegółowo biografię Jakuba Suszy, zarówno przed objęciem przez niego biskupstwa chełmskiego, jak i w czasie piastowania przez niego tego urzędu. Rozdział ten przedstawia życie unickiego hierarchy na tle wydarzeń historycznych w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na rolę Jakuba Suszy jako propagatora idei unii kościelnej oraz przybliżono zagadnienia dotyczące reformy życia zakonnego i oświaty wśród bazylianów, etapów kariery w hierarchii Kościoła unickiego oraz stosunków wyznaniowych na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII wieku. W części drugiej rozprawy, na którą składają się rozdziały II i III, poddano analizie trzy teksty literackie Jakuba Suszy. Rozdział drugi poświęcony został dwóm tekstom łacińskim: biografii Jozafata Kuncewicza (Cursus vitae et certamen martyrii B[eati] Josaphat Kuncevicii...) oraz Melecjusza Smotryckiego (Sauluset Paulus ruthenae unionis sanguine beati Josaphat transformatus sive Meletius Smotricius...). Prezentuje on twórczość hagiograficzną Jakuba Suszy, ukazaną na szerszym tle żywotopisarstwa w Polsce w latach 1579-1665. Rozdział trzeci (zbudowany z czterech paragrafów) został w całości poświęcony dziełu "Phoenix redivivus...", które doczekało się czterech edycji (trzech polskich z lat 1646, 1653, 1684 oraz łacińskiej z 1684) i stanowi opus vitae chełmskiego hierarchy. W pierwszym paragrafie zreferowane zostały ustalenia dotyczące XVII-wiecznego piśmiennictwa sanktuaryjnego, do którego należy monumentalne dzieło Jakuba Suszy. W paragrafie drugim poddano szczegółowej analizie wszystkie cztery redakcje i edycje tekstu oraz podkreślono związki strukturalne i treściowe sytuujące utwór w kręgu literatury sanktuaryjnej. W toku analizy zostały także poruszone zagadnienia dotyczące historii i historiozofii oraz religijności, mentalności i wrażliwości mirakularnej mieszkańców dawnej ziemi chełmskiej. W ostatnim paragrafie uwypuklono także rolę, jaką odegrało dzieło Suszy w popularyzacji ikony Matki Boskiej Chełmskiej oraz zwrócono uwagę na dynamikę i zasięg jej kultu. W zakończeniu pracy zwrócono uwagę na możliwe kierunki dalszych badań oraz podkreślono znaczenie bohatera dysertacji, który w świetle przeprowadzonych badań jawi się jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej XVII wieku i autor prac, które stanowią istotny wkład w ówczesne piśmiennictwo sanktuaryjne i hagiograficzne. Integralną częścią rozprawy jest bibliografia, obejmująca najważniejsze teksty źródłowe i opracowania. The subject of this dissertation is the life and works of the Uniate bishop of Chełm – Jakub Susza (ca. 1610-1687). The dissertation has the form of a classic historical-literary monograph, constructed of two parts: the biographical one (Chapter I) and the analytical-interpretative one (Chapters II and III). The literary profile of the dissertation is determined primarily by its subject matter in the form of works of literary character, but it also has an interdisciplinary character, as it also raises issues concerning the history of religious relations in the 17th-century Polish-Lithuanian Commonwealth, the cult of the Virgin Mary and the influence of the Eastern (Slaviaorthodoxa) and Western (Slavia Latina) traditions on Uniate writing. Chapter I, entitled: "Jakub Susza and his times", consists of three paragraphs. The first presents the history of the Uniate eparchy of Chelm from the conclusion of the Union of Brest (1596) until the convening of the Lublin colloquium amicabile (1680), which aimed at reconcile Orthodox and Uniates. The second and third paragraphs, on the other hand, present in detail the biography of Jakub Susza, both before he assumed the Chelm bishopric and during his tenure. This chapter presents also the life of the Uniate hierarch on the background of historical events of the 16th century Polish-Lithuanian Commonwealth. Emphasis here has been put on the role of Jakub Susza as a promoter of the idea of ecclesiastical union, as well as issues concerning the reform of monastic life and education among the Basilians, the stages of his career in the hierarchy of the Uniate Church and religious relations in the lands of the Commonwealth in the 17th century are presented. The second part of the dissertation, which consists of Chapters II and III, analyses three literary texts by Jakub Susza. Chapter Two is devoted to two Latin texts: the biography of Josaphat Kuncevicius (Cursus vitae et certamen martyrii В[eati] Josaphat Kuncevicii...) and Meletius Smotricius (Saulus et Paulus ruthenae unionis sanguine beati Josaphat transformatus sive Meletius Smotricius...). It presents the hagiographic work of Jakub Susza, shown in the broader context of life-writing in Poland between 1579 and 1665. The third chapter (constisting of four paragraphs) is entirely devoted to the work "Phoenix redivivus...", which has had four editions (three Polish ones in 1646, 1653, 1684 and a Latin one in 1684) and constitutes the Chełm hierarch's opus vitae. The first paragraph reports the findings of the seventeenth-century sanctuary writing, to which the monumental work of Jakub Susza belongs. In the second paragraph, all four editions of the text are analysed in detail, and the structural and content relationships which situate the work within the circle of sanctuary literature are highlighted. In the course of the analysis, issues concerning the history and historiosophy along with the religiosity, mentality and miracular sensibility of the inhabitants of the former Chelm region were also addressed. The final paragraph similarly highlights the role played by the work of Susza in popularising the icon of Our Lady of Chelm and draws attention to the dynamics and extent of her cult. The dissertation concludes by highlighting possible directions for further research and focusing on the importance of the protagonist of the dissertation, who, in the light of the research carried out, appears to be one of the most outstanding representatives of the Unitarian Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 17th century and the author of works that make a significant contribution to the sanctuary and hagiographic literature of the time. An integral part of the dissertation is a bibliography, including the most import ant source texts and studies.