Rozprawy doktorskie (WNH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 70
 • Item
  Dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (starowiejskich) w latach 1945-1963
  (2024-05-09) Komborska, Marta
  Przedmiotem opracowania są dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w latach 1945-1963. Pierwszy rozdział dotyczy organizacji zgromadzenia oraz sprawowania władzy przez kolejne trzy kapituły generalne i wybrane przez nie zarządy. Rozwój terytorialny omawia drugi rozdział pracy, w którym poddano analizie rozmieszczenie terytorialne 313 istniejących w tym czasie placówek. Podjęto zagadnienia dotyczące przyczyn powstawania i likwidacji domów zakonnych. Przedstawiono sprawy własnościowe oraz podstawy materialne życia i działalności służebniczek. W rozdziale trzecim zaprezentowano grupę 1874 kobiet tworzących w latach 1945-1963 wspólnotę służebniczek. Przedstawiono proces formacji zakonnej oraz kształcenia zawodowego sióstr. Rozdział czwarty koncentruje się na życiu religijnym wspólnoty służebniczek. Piąty rozdział podejmuje temat działalności apostolskiej sióstr, realizowanej w nowej sytuacji społeczno-politycznej. Ostatni, szósty rozdział, został poświęcony represyjnym działaniom władz państwowych wobec zgromadzenia. The subject of the study is the history of the Congregation of the Little Servant Sisters of the Blessed Virgin Mary Conceived Immaculate in the years 1945-1963. The first chapter concerns the organization of the Congregation and the exercise of authority by the three General Chapters and their elected Governments. Territorial development is discussed in the second chapter of the work, in which the territorial distribution of the 313 religious convents existing at that time was analyzed. Issues concerning the causes of the erection and liquidation of religious houses were addressed. Property issues and material foundations of life and activity of the Little Servant Sisters are presented. In the third chapter, the group of 1871 women that formed the community of the Little Servant Sisters in the years 1945-1963 was portrayed. The process of religious formation and vocational training of the sisters was examined. The fourth chapter focuses on the religious life of the community of the Little Servants. The fifth chapter deals with the apostolic activity of the sisters, carried out in the new socio-political situation. The last, sixth chapter, is devoted to the repressive actions of the state authorities against the Congregation.
 • Item
  Antropomorfizacja postaci zwierzęcej na podstawie wybranych utworów z fikcjonalnej prozy niderlandzkiej XIX, XX i XXI wieku
  (2024-04-15) Olszewski, Damian
  Niniejsza rozprawa nosi tytuł „Antropomorfizacja postaci zwierzęcej na podstawie wybranych utworów z fikcjonalnej prozy niderlandzkiej XIX, XX i XXI wieku". Temat podjęty w pracy dotyczy zatem literackich postaci zwierzęcych obdarzonych cechami ludzkimi. W innych pracach badawczych analizy tego typu bohaterów wykazują brak pogłębionego zastanowienia nad istotą antropomorfizacji. Zadaniem niniejszej rozprawy jest ustalenie, czym jest antropomorfizacja postaci zwierzęcej, jakie są jej rodzaje oraz w wyniku jakich strategii narracyjnych dochodzi do powstania efektu antropomorfizacji. Stawiam hipotezę, iż antropomorfizacja jest zabiegiem niejednorodnym - możliwym jest wyszczególnienie różnych jej kategorii. Na podstawie analizy bazującej na różnych myślach filozoficznych i literaturoznawczych proponuję podział antropomorfizacji na cztery typy zależne od aspektu zwierzęcia, które dalej konfrontuję z teorią narratologiczną Mieke Bal. W zależności od perspektywy narracyjnej (narracje i fokalizacje w utworze) antropomorfizacja uzyskuje inne uzasadnienie jako strategia poetycka w utworze. Stąd możliwe jest wyszczególnienie szesnastu wariantów antropomorfizacji. Na podstawie zebranego materiału dzielę najpopularniejsze warianty między 3 strategie antropomorfizacji, świadczące o najbardziej typowych cechach postaci zwierzęcia antropomorficznego. The title of the dissertation is "Anthropomorphization of an animal figure based on selected works from the fictional Dutch prose of the 19th, 20th and 21st centuries". The topic taken up in the work therefore concerns literary animal characters endowed with human features. In other research works, analyzes of this type of heroes show a lack of in-depth reflection on the essence of anthropomorphization. The purpose of this dissertation is to determine what the anthropomorphization of an animal figure is, what are its types, and what kind of narrative strategies lead to the occurrence of the effect of anthropomorphization. I hypothesize that anthropomorphization is a heterogeneous procedure. It is possible to specify its various categories. On the basis of an analysis based on various philosophical and literary thoughts, I propose a division of anthropomorphization into four types depending on the aspect of the animal, which I then confront with Mieke Bal's narratological theory. Depending on the narrative perspective (narratives and focalizations), anthropomorphization receives a different justification as a poetic strategy in the poem. Hence, it is possible to specify sixteen variants of anthropomorphization. Based on the collected material, I divide the most popular variants between 3 anthropomorphization strategies, showing the most typical features of an anthropomorphic animal. Translated with DeepL.com (free version)
 • Item
  Berta Zuckerkandl o sztuce polskiej. Przekład i opracowanie wybranych tekstów
  (2024-05-10) Świdnicka, Katarzyna
  Niniejsza dysertacja składa się z pięciu głównych części. We wstępie opisano postać Berty i wskazano lukę badawczą. W rozdziale pierwszym autorka skoncentrowała się na opisaniu celu dysertacji, metodyki badań, struktury pracy i wyborze tekstów, stanowiących trzon przekładu z języka niemieckiego na język polski. W rozdziale drugim został opisany stan badań w literaturze austriackiej i polskiej, oraz wskazano na występujące braki. Rozdział trzeci stanowi próbę rekonstrukcji biografii Berty Zuckerkandl i przedstawienia jej roli jako krytyczki sztuki na podstawie napisanych przez krytyczkę felietonów. Następnie zostało przedstawiono tło kulturowe, w oparciu o które powstawały felietony Zuckerkandl. Opisane zostały takie koncepcje estetyczne epoki jak Gesamtkunstwerk, Einfühlung czy japonizm. W ostatnim, najobszerniejszym rozdziale zawarto przekłady wybranych tekstów Berty Zuckerkandl z języka niemieckiego na język polski, opatrzone aparatem krytycznym, czyli wszelkimi potrzebnymi objaśnieniami, w tym biogramami artystów, celem przybliżenia ich czytelnikowi. Każdy przekład został wzbogacony o indeks dzieł artystów omawianych w tekstach. Zestawienie dzieł niezidentyfikowanych, co do których autorka nie znalazła bliższych informacji, czy ich reprodukcji znajduje się w aneksie. This dissertation consists of five main parts. The introduction describes the character of Berta and indicates a research gap. In the first chapter, the author focused on describing the purpose of the dissertation, research methodology, structure of the work and the selection of texts constituting the core of the translation from German into Polish. The second chapter describes the state of research in the Austrian and Polish literature and indicates the existing gaps. The third chapter is an attempt to reconstruct Berta Zuckerkandlʼs biography and present her role as an art critic based on columns written by the critic. Then, the cultural background on which Zuckerkandlʼs columns were created was presented. Such aesthetic concepts of the era as Gesamtkunstwerk, Einfühlung, and Japonism were described. The last, most extensive chapter contains translations of selected texts by Berta Zuckerkandl from German into Polish, provided with a critical apparatus, i.e. all necessary explanations, including biographies of the artists, in order to make them more familiar to the reader. Each translation has been enriched with an index of works by artists discussed in the texts. A list of unidentified works for which the author has not found further information or their reproductions can be found in the annex.
 • Item
  Armia grecka w latach 431-197 p.n.e. na podstawie starożytnych traktatów dotyczących wojskowości. Studium literaturoznawcze
  (2024-03-21) Turowski, Artur
  Moja rozprawa doktorska Armia grecka w latach 431–197 p.n.e. na podstawie starożytnych traktatów dotyczących wojskowości. Studium literaturoznawcze jest pierwszym w dotychczasowej literaturze przedmiotu całościowym opracowaniem tekstów źródłowych o armii greckiej okresów klasycznego i hellenistycznego. Przez teksty źródłowe rozumie się, w niniejszym studium, historie Grecji i podręczniki do wojskowości. Wybrano z nich wiele informacji na temat piechoty, kawalerii i oblężenia. Wybrane teksty analizowano metodą filologiczno-historyczną. Sformułowano następujące wnioski: (1) greckie podręczniki do wojskowości wywodzą się z historiografii greckiej V wieku p.n.e.; (2) pierwszymi zachowanymi podręcznikami do wojskowości greckiej są O sztuce jeździeckiej oraz O dowódcy jazdy Ksenofonta (369 p.n.e.); (3) historiografia i podręczniki do wojskowości są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ transmisja i retransmisja tekstu występują z dużą częstotliwością. Ponadto ustalono cechy formalne podręcznika do wojskowości jako gatunku literackiego i szczegółowo zrekonstruowano strukturę jednostek, organizację armii oraz logistykę. Analizę przeprowadzono na podstawie 10 antycznych traktatów o wojskowości, które przetłumaczono z języka starogreckiego na język polski i zamieszczono w apendyksie do niniejszej dysertacji. Siedem z tych przekładów jest pierwszym autorskim tłumaczeniem na język polski. My doctoral thesis Greek Army in 431–197 BC Based on Ancient Military Treatises. Literature Study is the first scholarly description in the current literature on the overall study of source texts about the Greek army of classical and Hellenistic periods. The source texts are, in this study, histories of Greece and military handbooks. From them many pieces of information on infantry, cavalry, and siege have been selected. The select texts have been analyzed by philological and historical methods. There were made the following conclusions: (1) Greek military handbooks derive from the Greek historiography of the 5th century BC; (2) the only extant handbooks of Greek military are On the Art of Horsemanship and a On the Cavalry Commander by Xenophon (369 BC); (3) historiography and military handbooks have been interrelated because transmission and retransmission of the text occur with high frequency. In addition, some formal features of the military handbook as a literary genre were detected, besides the structure of units, organization of army and logistics were reconstructed in detail. The base of my analysis were 10 ancient military treatises, which I translated from ancient Greek into Polish and placed in the appendix of this dissertation. Seven of them are author’s first translations into Polish.
 • Item
  Człowiek, bardziej człowiek… kobieta. Płeć i kobiecość w pisarstwie Leo Lipskiego
  (2024-03-09) Jędrzejewska, Iwona
  Tematem rozprawy jest problematyka kobiecości i płci w prozie Leo Lipskiego. Głównym celem pracy jest weryfikacja prawdziwości dwóch głównych tez; obecności w tekstach autora "Piotrusia" obrazu kobiecości, który może być odczytywany w kontekście archetypicznego wizerunku Magna Mater (Wielkiej Bogini) oraz istnienia dającej się wywieść z utworów pisarza unikalnej koncepcji odnowy świata przez literaturę. Rozprawa ma dwudzielną formę. Część I zatytułowana "Wieczna kobiecość" została poświęcona pierwszemu z zagadnień, natomiast część II "Świat(a) od-nowa" traktuje o drugim z poruszanych problematów. Obie części, mimo iż różniące się zakresem podejmowanych w nich zagadnień i poruszające różne aspekty pisarstwa Lipskiego, łączy tematyka kobiecości; czy to uobecniająca się w próbach uchwycenia jej unikalnego charakteru poprzez analizy żeńskich bohaterek utworów Lipskiego oraz zestawienia ich z bohaterami męskimi, czy też ujmowana paradoksalnie, w kontekście jej braku. Praca została zakończona próbą usytuowania prozy Leo Lipskiego na tle nowoczesnego dyskursu feministycznego. Do tekstu dysertacji dołączono suplement "Somatobiografia Leo Lipskiego, czyli historia ciała utrwalonego w tekście". Stanowi on kontynuację oraz rozszerzenie niektórych wątków poruszanych w treści wywodu podstawowego. The subject of the dissertation is the issue of femininity and gender in the prose of Leo Lipski. The main objective of the work is to verify the truthfulness of two main theses: the presence in the author's texts of "Piotrus" of an image of femininity, which can be read in the context of the archetypal image of Magna Mater (Great Goddess) and the existence of a unique concept of world renewal through literature, derived from the writer's works. The dissertation is divided into two parts. Part I, titled "Eternal femininity", is dedicated to the first issue, while Part II, "World(s) anew", deals with the second of the discussed problems. Although both parts differ in terms of the scope of issues addressed and different aspects of Lipski's writing, they are connected by the theme of femininity. Whether it is manifested in attempts to capture its unique character through analyses of female characters in Lipski's works and juxtaposing them with male characters, or paradoxically, in the context of its absence. The work concludes with an attempt to situate Leo Lipski's prose in the context of modern feminist discourse. Included with the dissertation text is a supplement titled "Somatobiography", or the history of the body immortalized in text. It continues and expands on some of the topics discussed in the main exposition.