Satysfakcja z życia w edukacji uczniów zdrowych i przewlekle chorych z cukrzycą

Abstract
Satysfakcja z życia należy do najważniejszych czynników wpływających na subiektywne odczuwanie dobrostanu przez jednostkę. Poziom satysfakcji przekłada się na jakość rozwoju i przystosowania do nowego środowiska i stanowi ważną wartość edukacyjną. Jest to wartość szczególnie istotna w realizacji edukacji zdrowotnej zarówno dla uczniów zdrowych jak i przewlekle chorych. Cukrzyca typu 1 jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą. U dzieci i młodzieży stanowi niezwykle trudne zagadnienie medyczne, społeczne i psychologiczne. Cukrzyca jest stanem całkowitego lub względnego niedoboru insuliny, prowadzącym do przewlekle podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji z życia dzieci i młodzieży zdrowych i chorych z cukrzycą typu 1. Badania pacjentów przeprowadzono w następujących ośrodkach: przychodnia „Intermed”, ul, Głowackiego 35, Lublin - badania zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2022 roku do maja 2023 roku. W celu uzyskania materiału badawczego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Wnioski: Analiza przeprowadzona za pomocą kwestionariusza DISABKIDS użytego w tej pracy wykazała, że średnia jakość życia w obszarze uciążliwości choroby wynosiła 45,59 punktu (SD = 19,12), a średnia jakość życia w obszarze objawów choroby wynosiła 72,57 punktu (SD = 14,99). Zastosowane narzędzie pozwoliło uzyskać wyniki do analizy i wykazać, że uczestnictwo w zajęciach z edukacji zdrowotnej jest częstsze w grupie znających objawy cukrzycy (p = 0,035), co jest powiązane z przestrzeganiem diety w tej grupie (p < 0,001), a to przekłada się na większe zadowolenie ze szkoły (p = 0,022). Ogólna jakość życia badanych dzieci z cukrzycą typu 1 nie jest niższa niż u dzieci zdrowych. Satisfaction with life is one of the most important factors affecting the subjective perception of well-being by an individual. The level of satisfaction translates into the quality of development and adaptation to the new environment and constitutes important educational values. This is a particularly important value in the implementation of health education for both healthy and chronically ill students. Type 1 diabetes is a chronic, incurable disease. In children and adolescents, it is an extremely difficult medical, social and psychological issue. Diabetes is a state of complete or relative insulin deficiency, leading to chronically elevated blood glucose levels. The aim of the study was the satisfaction with life of healthy and ill children and adolescents with type 1 diabetes. The research was conducted among patients: in the following centers: "Intermed", Głowackiego 35, Lublin - the research was carried out from January 2022 to May 2023. In order to obtain the research material, the diagnostic survey method was used, the survey technique, the research tool was a questionnaire. Conclusions: The analysis carried out using the DISABKIDS questionnaire used in this study showed that the average quality of life in the area of disease severity was 45.59 points (SD = 19.12), and the average quality of life in the area of disease symptoms was 72.57 points (SD = 14.99). The tool used showed that participation in Health Education classes is more frequent in the group who know the symptoms of diabetes (p = 0.035), which is related to adherence to the diet in the group who know the symptoms of diabetes (p < 0.001), which translates into satisfaction with school and is higher in the group who knew the symptoms of diabetes (p = 0.022). The overall quality of life of the examined children with type 1 diabetes is not lower than in healthy children.
Description
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor: ks. prof. Marian Nowak
Keywords
cukrzyca, dzieci, edukacja, jakość życia, satysfakcja z życia, diabetes, children, education, quality of life, life satisfaction
Citation
ISBN
Creative Commons License