Iter christianae initiationis w świetle dokumentów katechetycznych Kościoła katolickiego w Polsce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej
Abstract
Trzy sakramenty święte: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia nazywamy „sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia” (sacramenta initiationis christianae). Są one jakby „drogą”, prowadzącą człowieka w głąb misterium Kościoła, w samo jego serce i aż na szczyt całego życia chrześcijańskiego. Jest to droga chrześcijańskiego wtajemniczenia (iter christianae initiationis). Ważną funkcją katechezy jest katechetyczna służba wtajemniczeniu chrześcijańskiemu, która jest organiczną i systematyczną formacją wiary, będącą czymś więcej niż nauczaniem; jest ona pogłębieniem całego życia chrześcijańskiego, które pomaga w autentycznym pójściu za Chrystusem oraz włącza we wspólnotę, która żyje wiarą, celebruje ją i o niej świadczy. Chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży, które obecnie realizuje się głównie w środowisku szkolnym, stanowi z pewnością ważny etap w rozwoju polskiej myśli i praktyki katechetycznej. Trudno się jednak nie zgodzić z polskim Dyrektorium Katechetycznym, które stwierdza, że szkolne nauczanie religii nie wydaje się jednak wypełniać w zadowalającym stopniu wszystkich założeń integralnie ujmowanej katechezy, bowiem napotyka poważne problemy wychowawcze, wynikające na przykład ze zróżnicowania poziomu życia religijnego uczniów nawet w obrębie jednej klasy. Tymczasem katecheza, będąca ze swej strony aktem eklezjalnym, domaga się przede wszystkim uznania Kościoła jako jej prawdziwego podmiotu, gdyż to on jest rzeczywistym nauczycielem wiary, którego nie mogą zastąpić inne podmioty życia społecznego, np. szkoła, ani tym bardziej stanowić jedynego miejsca jej realizacji i rozwoju. Katecheza stanowi ponadto podstawowy element wtajemniczenia chrześcijańskiego, co urzeczywistnia się najbardziej i najskuteczniej w parafii. The three holy sacraments of Baptism, Confirmation and the Eucharist are called 'sacraments of Christian initiation' (sacramenta initiationis christianae). They are, as it were, a "way", leading man deep into the mystery of the Church, into her very heart and up to the summit of the whole Christian life. It is the path of Christian initiation (iter christianae initiationis). An important function of catechesis is the catechetical service of Christian initiation, which is an organic and systematic formation of faith that is more than just teaching; it is a deepening of the whole Christian life that helps one to follow Christ authentically and integrates one into a community that lives the faith, celebrates it and bears witness to it. The Christian formation of children and young people, which is now mainly carried out in the school environment, is certainly an important stage in the development of Polish catechetical thought and practice. It is, however, difficult not to agree with the Polish Catechetical Directory, which states that school religious instruction does not seem to satisfactorily fulfil all the assumptions of integral catechesis because it encounters serious educational problems, resulting, for example, from differences in the level of religious life of students even within a single class. Meanwhile, catechesis, which is for its part an ecclesial act, demands above all the recognition of the Church as its true subject, since it is the Church who is the true teacher of the faith, which cannot be replaced by other entities of social life, such as the school, let alone constitute the only place for its realisation and development. Catechesis is, moreover, a fundamental element of Christian initiation, which is realised most clearly and effectively in the parish.
Description
Keywords
sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, parafia, szkoła, chrześcijańskie wychowanie, sacraments of christian initiation, Baptism, Confirmation, Eucharist, parish, school, christian education
Citation
„Teologiczne Studia Siedleckie”, 2004, R. I, nr 1, s. 71-94.
ISBN