Mora jako miejsce ofiary Izaaka (Akeda) i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych. Analiza literacka, historyczna, archeologiczna i teologiczna (Rdz 22,1-19; 2 Km 3,1)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-09-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Kraj Moria utożsamiany jest w literaturze biblijnej z miejscem, w którym Abraham miał złożyć ofiarę ze swojego syna Izaaka (Akeda) (Rdz 22,1-19) oraz ze Wzgórzem Świątynnym w Jerozolimie (2 Km 3,1). Pierwszy rozdział dysertacji został poświęcony analizie literackiej Rdz 22,1-19. W pierwszej kolejności skupiono się na krytyce tekstu i wyodrębnieniu różnic w edycjach krytycznych. Następnie omówiono genezę, kontekst oraz gatunek literacki perykopy. Na koniec strukturę oraz interpretację treści. Drugi rozdział dotyczy analizy terminu Akeda. Poza analizą wariantów terminologicznych skupiono się na omówieniu tradycji związanej z poświęcaniem ludzi Bogu w ofiarach. Jeśli chodzi o Stary Testament, to wśród omówionych tekstów znalazły się: Mdr 10,5; Syr 44,19-21; Neh 9,7-8; Jdt 8,25-27 oraz 1 Mach 2,52. Nowy Testament wspomina o Akedzie w Mk 1,11; J 3,16; Rz 8,32; Jk 2,21-23 i Hbr 11,17-19. Trzeci rozdział przedłożonej dysertacji omawia termin Moria. Bardzo ważnym elementem jest analiza występowania terminu Moria w literaturze biblijnej i międzytestamentalnej. W ramach tej literatury zbadano przede wszystkim wybrane fragmenty Rdz 22,1-19 oraz 2 Krn 3,1 oraz jej odpowiedniki w LXX. Skupiono się również na innych tekstach obejmujących literaturę międzytestamentalną. Ostatnim bardzo obszernym zagadnieniem jest analiza Morii w źródłach rabinicznych. The land of Moriah is identified in biblical literature with the place where Abraham was to sacrifice his son Isaac (Akedah) (Genesis 22:1-19) and with the Temple Mount in Jerusalem (2 Chronicles 3:1). The first chapter of the dissertation was devoted to the literary analysis of Genesis 22:1-19. In the first place, the focus was on textual criticism and identifying differences in critical editions. Then, the genesis, context and literary genre of the pericope are discussed. Finally, the structure and interpretation of the content. The second chapter deals with the analysis of the term Akedah. In addition to the analysis of terminological variants, the focus was on discussing the tradition of sacrificing people to God in sacrifices. As far as the Old Testament is concerned, the texts discussed include: Wisdom 10:5; Sirach 44:19-21; Nehemiah 9:7-8; Jdt8:25- 27 and 1 Mach 2:52. The New Testament mentions Akedah in Mark 1:11; John 3:16; Romans 8:32; James 2:21-23 andHeb 11:17-19. The third chapter of the submitted dissertation discusses the term Moriah. A very important element is the analysis of the occurrence of the term Moriah in biblical and intertestamental literature. As part of this literature, selected fragments of Gen 22:1-19 and 2 Chronicles 3:1 and its equivalents in the LXX were examined. It also focused on other texts involving intertestamental literature. The last very extensive issue is the analysis of Moriah in rabbinical sources.
Description
Wydział Teologii, Instytut Nauk Teologicznych, Sekcja Nauk Biblijnych; promotor: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel
Keywords
Moria, Akeda, Świątynia Jerozolimska, tradycja, Moriah, Akedah, Jerusalem Temple, tradition
Citation
ISBN