Recepcja Soboru Watykańskiego II w uchwałach synodów diecezjalnych metropolii poznańskiej w latach 1968-2009

Abstract
Niniejsza praca ukazuje recepcję Soboru Watykańskiego II w dokumentach synodalnych metropolii poznańskiej w latach od 1968 do 2009. Recepcja uchwał soborowych w synodzie diecezjalnym w 1968 r. była pionierska w skali Polski. Synod ten, jako drugi w Polsce dostosował prawo partykularne do uchwał soborowych. Synod z lat 1992–1993 w związku z wydaniem Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. zauważył potrzebę adaptacji zarówno KPK/83 jak i nauczania Soboru Watykańskiego II w prawie diecezjalnym. Synod z lat 2004–2008 w pierwszym tomie zawarł nauczanie soborowe i nauczanie teologiczne. W drugim tomie zostały przedstawione zagadnienia prawne. Było to nawiązanie do dwóch poprzednich synodów archidiecezji poznańskiej. Pierwszy Synod diecezji kaliskiej miał na celu ujednolicenie prawa partykularnego w nowej diecezji. Synod kaliski tworząc nowe prawo partykularne do nauczania soborowego odwołał się w sposób pośredni. This dissertation shows the reception of the Second Vatican Council in the synodic documents of the metropolis of Poznan from 1968 to 2009. The reception of the conciliar resolutions in the diocesan synod of 1968 was pioneering in Poland. This synod was the second in Poland to adapt particular law to the conciliar resolutions. The Synod of 1992–1993, in connection with the publication of the Code of Canon Law from 1983, saw the need to adapt both the Code of Canon Law/83 and the teachings of the Second Vatican Council in diocesan law. The first Synod of the diocese of Kalisz aimed to unify particular law in the new diocese. The Synod of Kalisz, creating new particular law, referred indirectly to the Council's teaching.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor: ks. prof. Mirosław Sitarz
Keywords
Sobór Watykański II, synod, archidiecezja poznańska, diecezja kaliska, Kodeks Prawa Kanonicznego, recepcja, prawo kanoniczne, prawo partykularne, metropolia poznańska, Second Vatican Council, archdiocese of Poznan, diocese of Kalisz, Code of Canon Law, reception, canon law, particular law, metropolis of Poznan
Citation
ISBN
Creative Commons License