Przekonanie o własnej skuteczności a dobrostan psychologiczny mężczyzn - rola zgodności z Ja motywacji celów rodzinnych i zawodowych

Abstract
Praca dotyczy dobrostanu psychologicznego mężczyzn i czynników go wyjaśniających. Przyjęto model Ryff (1989), w którym dobrostan definiowany jest jako konstrukt obejmujący sześć różnych wymiarów. Celem projektu było zbadanie znaczenia uogólnionego przekonania o własnej skuteczności (Schwarzer, Jerusalem, 1995) oraz zgodności motywacji celu z Ja (Sheldon, Kasser, 1995) w wyjaśnianiu dobrostanu psychologicznego mężczyzn. W analizach uwzględniono zgodność z Ja motywacji celów realizowanych w obszarze pracy i rodziny. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie znaczenie w wyjaśnianiu dobrostanu ma uogólnione przekonanie o własnej skuteczności i zgodność motywacji celów z Ja oraz czy zgodność motywacji celów z Ja pełni rolę pośredniczącą w relacji między uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności a dobrostanem psychologicznym. Przeprowadzono badanie z udziałem 301 mężczyzn. Analizie poddano ponadto treść celów z obszaru pracy i rodziny. W badaniu uzyskano listę 1724 projektów osobistych, które zostały przypisane do podstawowych kategorii celów. Stwierdzono bezpośredni dodatni związek między uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności a globalnym dobrostanem oraz jego wymiarami. Zaobserwowano także, że zgodność z Ja motywacji celów pełni rolę częściowego mediatora w relacji między uogólnionym przekonaniem o własnej skuteczności a dobrostanem psychologicznym. Przedstawiono interpretację wyników, ograniczenia badania oraz wskazano implikacje praktyczne. The dissertation concerns men’s psychological well-being and the factors that explain it. The research used RyfFs (1989) model, in which well-being is defined as a complex construct comprising six dimensions. The aim of the project was to examine the significance of generalized self-efficacy (Schwarzer & Jerusalem, 1995) and self-concordance (Sheldon & Kasser, 1995, 1998) in explaining men’s psychological well-being. The analyses included the self-concordance of motives for pursuing life goals in the family and work domains. The study sought to answer the question of what significance generalized self-efficacy and the self-concordance of work and family goals had in explaining men’s psychological well-being and the question of whether the self­ concordance of men’s goals in these life domains played a mediating role between generalized self-efficacy and psychological well-being. Study that included 301 men. The study provided a list of 1724 personal projects, which were classified into the main categories of goals. The study revealed direct positive relationships of generalized self-efficacy to global psychological well-being and its specific aspects. It was also observed that the self­ concordance of men’s goals acted as a partial mediator in the relationship between generalized self-efficacy and psychological well-being. The dissertation offers a interpretation of the results, the limitations of the study, and indicates the practical implications of the patterns found.
Description
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor: dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
Keywords
mężczyźni, dobrostan psychologiczny, zgeneralizowane przekonanie o własnej skuteczności, zgodność z Ja motywacji celu, men, psychological well-being, generalized self-efficacy, self-concordance
Citation
ISBN