Podmiotowe uwarunkowania adaptacji pacjentów do życia z chorobą psychosomatyczną układu pokarmowego

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Problem badawczy pracy brzmi: jakie są podmiotowe uwarunkowania adaptacji pacjentów do życia z chorobą psychosomatyczną układu pokarmowego. Przebadano 144 osoby w wieku 18-60 lat (M= 33,43; SD= 10,23) z psychosomatycznymi chorobami układu pokarmowego. Wykorzystano: wywiad częściowo ustrukturyzowany, Kwestionariusz Oceny Stresu, Skalę Odczuwanego Stresu, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem, Skalę Akceptacji Choroby, Wielowymiarowy Kwestionariusz do Badania Obrazu Ciała. Wykazano: 1) związki między nasileniem stresu i oceną choroby jako stresora a wymiarami adaptacji do życia z chorobą i stylami radzenia sobie ze stresem; 2) mediacyjną rolę: stylu skoncentrowanego na problemie w relacji między oceną choroby jako wyzwanie i zorientowaniem na choroby; poszukiwania wsparcia i stylu skoncentrowanego na emocjach w relacji między oceną stresora jako wyzwanie_aktywność i zorientowaniem na choroby; stylu skoncentrowanego na zachowaniach unikowych w relacji między oceną stresora jako wyzwanie i oceną zdrowia; stylu skoncentrowanego na problemie w relacji między oceną stresora jako wyzwanie_aktywność i oceną zdrowia. Analizy wskazują na istotną rolę oceny choroby przewlekłej jako stresora dla procesu adaptacji do życia z chorobą psychosomatyczną układu pokarmowego. The research problem of the study is: what are the subjective determinants of patients adaptation to life with a psychosomatic gastrointestinal disorder. A total of 144 patients aged 18 - 60 years (M= 33.43; SD= 10.23) with psychosomatic gastrointestinal disorder were studied. The following measures were used: a semi-structured interview, Stress Assessment Questionnaire, Perceived Stress Scale, Multidimensional Coping Inventory, the Illness Acceptance Scale, and the Multidimensional Body Image Questionnaire. It showed: 1) associations between stress severity and assessment of illness as a stressor and dimensions of adaptation to living with disorder and coping styles; 2) mediating role of: problem-focused style in the relationship between illness orientation as challenge and illness orientation; support-seeking and emotion-focused style in the relationship between stressor appraisal as challenge_activity and illness orientation; avoidance behaviour-focused style in the relationship between stressor appraisal as challenge and health evaluation; problem-focused style in the relationship between stressor appraisal as challenge_activity and health evaluation. The analyses indicate the important role of chronic disease assessment as a stressor for the process of adaptation to living with a psychosomatic disorder of the gastrointestinal system.
Description
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor: dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
Keywords
choroba psychosomatyczna, układ pokarmowy, radzenie sobie ze stresem, adaptacja do choroby, psychosomatic disorder, gastrointestinal system, coping with stress, adaptation to illness
Citation
ISBN
Creative Commons License