Przedwojenne własne M. Pierwsze domy wielomieszkaniowe Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
Abstract
W artykule zaprezentowano pierwsze realizacje wielomieszkaniowe powstałe w ramach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Urzędników Państwowych w Lublinie w okresie międzywojennym. Przeanalizowano okoliczności powstania tych spółdzielczych kamienic oraz przedstawiono ich charakterystykę stylistyczną i rozwiązania przestrzenne. W odrodzonym państwie polskim dynamicznie rozwijająca się administracja miejska i wojewódzka potrzebowała nowych wykwalifikowanych pracowników, specjalistów w różnych dziedzinach, których dostateczna liczba najczęściej nie była dostępna na miejscu. Skład personalny nowych urzędów konstytuował się za sprawą przybyszów z często odległych zakątków kraju, po kilku latach wojennej zawieruchy szukających zawodowej stabilizacji. Także w Lublinie nowo powoływani urzędnicy stanowili pokaźną grupę obywateli miasta poszukujących godziwego lokum do mieszkania dla siebie i swoich rodzin. W okresie dwudziestolecia międzywojennego ukształtowały się dwa typy spółdzielni mieszkaniowych: lokatorski i budowlano-mieszkaniowy. W pierwszym przypadku członkowie byli jedynie użytkownikami mieszkań, w drugim, po wybudowaniu domu lub mieszkania spółdzielnia przekazywała je członkom na własność. Do zdynamizowania budownictwa mieszkaniowego przyczyniły się dodatnio znowelizowane uregulowania prawne, takie jak ustawa o rozbudowie miast z kwietnia 1925 roku. Spółdzielcze Stowarzyszenie Budowlano-Mieszkaniowe (od 1928 roku Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Urzędników Państwowych), które powstało z początkiem lipca 1925 roku jako jedna z pierwszych spółdzielni o charakterze mieszkaniowym w Lublinie, reprezentowało typ drugi. Staraniem Spółdzielni zostały wybudowane w centrum Lublina trzy kamienice wielomieszkaniowe, które zaspokoiły znaczną część potrzeb mieszkaniowych warstwy urzędniczej. Dzięki działalności Spółdzielni jej członkowie mieli realne szanse na pozyskanie na własność przestronnego mieszkania z balkonem i wszystkimi dostępnymi w tamtym czasie, wygodami.
The article presents the first multi-apartment projects created as part of the Building-and-housing Association of Civil Servants in Lublin in the interwar period. The circumstances of the construction of these cooperative tenement houses is analysed and their stylistic characteristics and spatial solutions is presented. In the reborn Polish state, the dynamically developing city and voivodeship administration needed new qualified employees, specialists in various fields, a sufficient number of which was usually not available on the spot. The staff in the new offices was constituted by newcomers from often distant areas of the country, after several years of war turmoil, seeking professional stability. Also in Lublin, newly appointed officials constituted a large group of city citizens looking for a decent place to live for themselves and their families. In the interwar period, two types of housing cooperatives developed: tenant houses and construction and housing cooperatives. In the first case, the members were only users of the apartments, in the second, after the construction of the house or apartment, the cooperative transferred them to the members on the property. The dynamics of housing construction was contributed by positively amended legal regulations, such as the act on the development of cities, adopted in April 1925. The Building and Housing Cooperative Association (from 1928 under the name of the Building-and-housing Association of Civil Servants), which was established at the beginning of July 1925 as one of the first housing cooperatives in Lublin, represented the second type. Thanks to the efforts of the Cooperative, three multi-apartment houses were built in the centre of Lublin, which satisfied a significant part of the housing needs of the clerical class. Thanks to the activities of the Cooperative, its members had a real chance of acquiring a spacious apartment with a balcony and all the comforts available at that time.
Description
Keywords
architektura międzywojenna Lublina, interwar architecture in Lublin, kamienica, tenement house, spółdzielnia budowlano-mieszkaniowa, building and housing cooperative
Citation
Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkaniowe, seria: Architektura Miast, t. 2, red. Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka, s. 129-136
ISBN
978-83-86970-15-5