Książki/rozdziały (WNH)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 102
 • Item
  Obchody Milenium Chrztu Polski w Kielcach i Wiślicy (16-17 lipca 1966 r.)
  (Wydawnictwo Bernardinum, 2021) Kwaśniewski, Andrzej
  W dniach 16–17 lipca 1966 roku odbyły się uroczystości milenijne w Kielcach i w Wiślicy. Były to centralne uroczystości w diecezji kieleckiej. Główną rolę w obchodach odgrywał Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński. W czasie pobytu w Kielcach na pierwszej Mszy św. z udziałem prymasa w dniu 16 lipca zgromadziło się około 40 tysięcy ludzi. W dniu następnym w Kielcach w godzinach rannych Msza św. odprawiana przez prymasa zgromadziła 7–8 tysięcy wiernych. Głównym wydarzeniem była koronacja figury Matki Bożej Wiślickiej. W wydarzeniu tym wzięło udział 40–60 tysięcy ludzi. Trzy msze święte, w których prymas brał udział, zgromadziły około 100 tysięcy wiernych. Zapewne w pozostałych częściach uroczystości pod nieobecność prymasa wzięło udział w ciągu dwóch dni około 20 tysięcy ludzi. Łącznie liczebność wiernych osiągnęła 120 tysięcy. Diecezja kielecka liczyła około 1 mln mieszkańców. Oznacza to, że 10% mieszkańców diecezji wzięło udział w głównych uroczystościach. Obchody milenijne były największą uroczystością w dziejach diecezji kieleckiej. Wydarzenie to wskazuje na duże umiejętności duszpasterskie prymasa. Dzięki zorganizowaniu przez prymasa Wielkiej Nowenny zaktywizowane zostały żywotne siły Kościoła. Obchody milenijne były wielką demonstracją wiary. On 16–17 July 1966, millennium celebrations were held in Kielce and Wiślica. These were the central celebrations in the diocese of Kielce. The main role in the celebrations was played by the Primate of Poland, Stefan Cardinal Wyszynski. During his stay in Kielce, about 40 thousand people gathered for the first Mass with the Primate on 16 July. On the following day, in the morning hours, Mass celebrated by the Primate gathered 7–8 thousand faithful. The main event was the coronation of the statue of Our Lady of Wiślica. This event was attended by 40–60 thousand people. Three holy masses in which the primate participated gathered about 100 thousand believers. Probably in the remaining parts of the celebrations in the absence of the Primate took part during the two days about 20 thousand people. In total, the number of faithful reached 120 thousand. The diocese of Kielce had about 1 million inhabitants. This means that 10% of the diocese’s population took part in the main celebrations. The millennium celebrations were the largest in the history of the diocese of Kielce. This event shows great pastoral skills of the Primate. Thanks to the Great Novena organized by the Primate, the vital forces of the Church were activated. The millennium celebrations were a great demonstration of faith.
 • Item
  Zbiór kazań wygłoszonych w czasie uroczystości beatyfikacyjnych bł. Wincentego Kadłubka
  (Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2023) Kwaśniewski, Andrzej
 • Item
  Perspektywa europejskiego poszukiwania wolności
  (Wydawnictwo Bernardinum, 2021) Kwaśniewski, Andrzej
 • Item
  Pamiętniki ks. Karola Dębińskiego jako świadectwo kultury umysłowej duchowieństwa
  (Wydawnictwo Academicon, 2022) Kwaśniewski, Andrzej
  Pamiętniki ks. Karola Dębińskiego to obszerna relacja na temat dziejów Kościoła na Lubelszczyźnie i Podlasiu w drugiej połowie XIX w. Autor opisał swoje życie i pracę. Opis obejmuje pracę księdza w czterech parafiach oraz instytucjach kościelnych w Lublinie i Petersburgu. Pamiętnik jest realistycznym opisem rzeczywistości. Stanowi dokumentację wydarzeń historycznych oraz zawiera opisy anegdotyczne. Dzięki wykształceniu, pracy organizacyjnej i naukowej oraz kulturze umysłowej autora powstało to wartościowe źródło. The diaries of Fr. Karol Dębiński are a comprehensive account of the history of the church in the Lublin and Podlasie regions in the second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries. The author of the dia- ries described in them his life and work. This account covers Fr. Dębiński’s ministry in several parishes and church institutions in the Diocese of Lublin and in St. Petersburg. The diaries are a down-to-earth description of reality. They not only document past events but also contain anecdotal stories. This valuable historical source was created as a result of the author’s education, organizational skills, knowledge, and intellectual culture.
 • Item
  Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z 1650 roku
  (Wydawnictwo Ossolineum, 2017) Kwaśniewski, Andrzej
  This article continues research on the library of the Kielce Chapter. The paper is based on the archival inventory, which is commented on, based on the surviving collection. It discusses the contents of the collection, and the number of items, as well as provenances of individual books. The inventory is published as an addendum.