Association between gaming disorder, action videogames, working memory capacity and cognitive control

Abstract
Dane pochodzą z próby obejmującej 527 dorosłych graczy w gry elektroniczne narodowości polskiej, uzyskane podczas badania w warunkach laboratoryjnych. Dobór osób do badań był doborem celowym. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: ankieta oraz kwestionariusze: Krótka Skala Zaburzenia Korzystania z Gier oraz Kwestionariusz Korzystania z Gier. Ponadto przeprowadzono procedury eksperymentalne w paradygmacie Testu Ciągłego Wykonania (AX-CPT) oraz oceniające sprawność pamięci roboczej. Badania prowadzono w latach 2020 i 2021 w ramach projektu naukowego "Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrole poznawczą" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Objaśnienie zmiennych: zobacz plik ReadMe.txt The data came from a sample of 527 adult gamers of Polish nationality, obtained during a study in a laboratory setting. The selection of participants for the study was a targeted selection. The following research tools were used: a survey and questionnaires: Internet Gaming Disorder Scale Short-Form and Video Game Questionnaire. In addition, experimental procedures were carried out in the paradigm of the Continuous Performance Test (AX-CPT) and assessing working memory capacity. The research was conducted in 2020 and 2021 within the framework of the scientific project "The impact of problematic gaming, action computer games and game context on cognitive control." funded by the National Science Center. Explanation of variables: see ReadMe.txt file
Description
Keywords
gaming disorder, cognitive control, videogames, working memory capacity
Citation
ISBN