Realizace zásady objektivní pravdy v řízeních o neplatnost manželství v kanonickém právu a ve věcech manželských podle práva českého

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-11-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Doktorská práce se zabývá porovnáním řízení o neplatnost manželství podle kanonického práva a řízení ve statusových věcech manželských podle práva českého, a to z pohledu realizace zásady objektviní pravdy v porovnávaných řízeních. Nejprve bylo třeba definovat základní pojmy, a to pojem násada” a „pravdď. Poté je uvedena zásada objektviní pravdy podle kanonického práva a popsána zásada obsahově odpovídající této zásadě podle české právní vědy. Poté jsou popsána a porovnána obě řízení. Druhá část práce se zabývá porovnáním činnosti úředních orgánů, které se zabývají ve své činnosti hledáním objektivní pravdy v řízení. Třetí část práce je věnována porvnání dokazování podle zásady objektivní pravdy. Čtvrtá část pojednává o přijímání rozhodutí soudem. Pátá část se zabývá možností využití opravných prostředků v porovnávaných řízeních. Zásada objektivní pravdy je jasně a jednoznačně popsána a vysvětlena v právu kanonickém a zaujímá ústřední místo mezi zásadami kanonického procesu. V české procesualstice je pravdivé zjištění skutkového stavu některými autory relativizováno. Definování zásady, v jejímž názvu je užito slova „pravda”, je obtížnější, ale také v českém civilním procesu zásada pravdy existuje a je realizována. The thesis deals with the comparison of proceedings for nullity of marriage according to Canon Law and of proceedings in matrimonial status cases in the Czech law, from the point of view of fulfilling the principle of objective truth in these proceedings. The first part of the thesis defines and compares terminology of both concepts, namely the concepts of "principle" and "truth". Then it deals with the principle of objective truth. Next, the two types of proceedings are compared. The second part of the thesis deals with the comparison of the action of official bodies in the search for objective truth in proceedings. The third part of the thesis deals with evidence from the perspective of the principle of objective truth. The fourth part of the thesis deals with decision making. The decision in the case is made by the court. The fifth part of the thesis deals with the use of remedy systems in the compared proceedings. The principle of objective truth is clearly and obviously defined in Canon Law, and it has a leading position among the principles of canonical procedure. In Czech legal science, the need for the truth of factual findings is relativized by some authors. The definition of the principle in whose title the authors use the word "truth" is therefore more difficult, but also in Czech civil proceeding the principle of truth does exist and is realized. Rozprawa doktorska dotyczy porównania postępowania o nieważność małżeństwa według prawa kanonicznego i postępowania cywilnego w sprawach małżeńskich według prawa czeskiego, i to z punktu widzenia realizacji zasady prawdy obiektywnej w tych postępowaniach. W pierwszej kolejności w rozprawie zdefiniowano i porównano poszczególne pojęcia, mianowicie pojęcia "zasada" i "prawda". Omówiono zasadę prawdy obiektywnej według prawa kanonicznego oraz definicję zasady merytorycznie skorelowanej według koncepcji czeskiej nauki prawa. Następnie porównano oba rodzaje postępowań. Druga część rozprawy dotyczy porównania działania organów urzędowych w zakresie poszukiwania prawdy obiektywnej w postępowaniu. Trzecia część rozprawy dotyczy postępowania dowodowego pod kątem zasady prawdy obiektywnej. Czwarta część rozprawy dotyczy podejmowania decyzji przez sąd. Piąta część rozprawy dotyczy wykorzystania systemów naprawczych w porównywanych postępowaniach. Zasada prawdy obiektywnej jest w sposób jasny i oczywisty określona w prawie kanonicznym i zajmuje czołowe miejsce wśród zasad procedury kanonicznej. W czeskiej nauce prawa konieczność prawdziwości ustaleń faktycznych jest relatywizowana przez niektórych autorów. Zdefiniowanie zasady, w imię której autorzy używają słowa "prawda", jest więc trudniejsze, ale także w czeskim postępowaniu cywilnym zasada prawdy istnieje i jest stosowana.
Description
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor: dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
Keywords
kanonické právo, procesní právo, řízení o neplatnost manželství, řízení ve statusových věcech manželských podle českého práva, objektivní pravda, soud, dokazování, rozhodnuti, opravne prostredky, Canon Law, procedural law, proceedings for nullity of marriage, proceedings in matrimonial status matters under Czech law, objective truth, court, evidence, decision, remedies, prawo kanoniczne, prawo procesowe, postępowanie o nieważność małżeństwa, postępowanie cywilne w sprawach małżeńskich według prawa czeskiego, prawda obiektywna, sąd, dowody, decyzja, środki odwoławcze
Citation
ISBN
Creative Commons License