Unia Europejska w procesie reform traktatowych

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
Celem monografii jest analiza procesu reformowania Unii Europejskiej. Badaniom poddano trzy kolejne konferencje międzyrządowe, które zakończyły się przyjęciem traktatu amsterdamskiego, traktatu nicejskiego i traktatu konstytucyjnego. Rozdział pierwszy dotyczy istoty, zakresu i uwarunkowań procesu reform traktatowych UE a rozdział drugi odnosi się do stanowisk wybranych państw członkowskich wobec reformy Unii Europejskiej w połowie lat 90. XX wieku. W kolejnych rozdziałach dokonano bardzo szczegółowej analizy procesu negocjacji i zawartości kolejnych traktatów, tj. traktatu amsterdamskiego („niedokończona reforma”), traktatu nicejskiego („kompromis w obliczu poszerzenia”) i traktatu konstytucyjnego („nieudana próba określenia finalité politique Unii Europejskiej”). Na tej podstawie monografia oferuje model teoretyczny reform traktatowych w ramach Unii Europejskiej.
The aim of the monograph is to analyse the process of reforming the European Union. Three successive Intergovernmental Conferences are examined, which resulted in the adoption of the Amsterdam Treaty, the Nice Treaty and the Constitutional Treaty. The first chapter concerns the essence, scope and conditions of the EU treaty reform process, and the second refers to the positions of selected Member States towards the reform of the European Union in the mid-1990s. In the following chapters a very detailed analysis of the negotiation process and the content of successive treaties, i.e. the Treaty of Amsterdam (“an unfinished reform”), the Treaty of Nice (“a compromise in view of enlargement”) and the Constitutional Treaty (“an unsuccessful attempt to define the finalité politique of the European Union”), is made. On this basis, the monograph offers a theoretical model of treaty reforms within the European Union.
Description
Keywords
Unia Europejska, reformy traktatowe, konferencje międzyrządowe, traktat nicejski, traktat konstytucyjny, traktat amsterdamski, teorie integracji europejskiej, the European Union, treaty reforms, Intergovernmental Conferences, the Amsterdam Treaty, the Nice Treaty, the Constitutional Treaty, theories of European integration
Citation
ISBN
978-83-7363-458-9