Profilaktyczna funkcja integralnego rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023-12-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rozprawa doktorska zainteresowaniem obejmuje proces integralnego rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie, prezentuje rodzinę, jako najważniejsze środowisko wychowawcze dla dziecka, a także ukazuje wiele zagrożeń, z jakimi współcześnie zmaga się rodzina. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Problemy szczegółowe dotyczą modelu rodziny, w którym wychowuje się dziecko, postaw rodzicielskich, doświadczeń wychowawczych z domu rodzinnego badanych rodziców, a także relacji małżeńskich/partnerskich. Praca składa się z pięciu rozdziałów. The dissertation of interest covers the process of integral development and upbringing of the child in the family, I present the family as the most important educational environment for the child, and also shows the many threats facing the family today. The study uses the method of diagnostic survey. The specific problems concern the family model in which the child is raised, parental attitudes, educational experiences from the family home of the parents surveyed, as well as marital/partner relations. The work consists of five chapters.
Description
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor: s. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL
Keywords
rodzina, integralny rozwój, integralne wychowanie, profilaktyczna funkcja, dziecko, family, integral development, integral education, preventive function, child
Citation
ISBN
Creative Commons License