Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/985
Title: Kara wieczna a grzech pierworodny. Konieczność debaty
Other Titles: The Eternal Damnation and the Original Sin. The Necessity of a Debate
Authors: Piotrowski, Eligiusz
Keywords: grzech pierworodny; wieczne potępienie; ewolucja; antropogeneza; Magisterium; original sin; eternal damnation; evolution; anthropogenesis
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 285-313
Abstract: Wieczne potępienie jest pierwszą konsekwencją grzechu pierworodnego. Tę prawdę Kościół potwierdzał przez stulecia, wydając w tej materii jednoznaczne orzeczenia, które do dzisiaj zachowują swoją ważność. Nauczanie Synodu w Kartaginie (411), mówiące wprost o wiecznym potępieniu ludzi zmarłych w grzechu, potwierdzają kolejne synody, sobory i współczesne dokumenty Kościoła. Taka jest też nauka Katechizmu. Zasadniczym problemem jest fakt, że Magisterium wiąże nauczanie o grzechu pierworodnym z nienaukową prawdą o pochodzeniu człowieka obecną na kartach Biblii. Jednocześnie nauka o grzechu pierworodnym jest koniecznym fundamentem przepowiadania o zbawieniu. Konflikt (a przynajmniej napięcie) pomiędzy nauką a wiarą jest oczywisty, a czynione próby wydają się nie dostrzegać istoty problemu albo problem ten bagatelizować. Trudno jednak uzasadnić, że grzech pierworodny jest skutkiem przewinienia jednej ludzkiej pary. Konieczna jest więc debata na temat rzeczywistości „grzechu pierworodnego” i uzgodnienie jego rozumienia ze współczesnym stanem wiedzy, zwłaszcza w perspektywie możliwego wiecznego potępienia wszystkich niezbawionych.
The eternal damnation is the first consequence of original sin. This truth has been confirmed by the Church through centuries, issuing unequivocal judgments in this matter, which remain valid until today. The teaching of the synod in Carthage (411), which speaks directly of the eternal condemnation of people who died in original sin, is confirmed by successive synods, councils and contemporary documents of the Church. This is also the teaching of the Catechism. The fundamental problem is that Magisterium links the teaching of original sin with the unscientific truth about human origins present on the pages of the Bible. At the same time, learning about original sin is the indispensable basis for the preaching of salvation. The conflict (or at least the tension) between science and faith is obvious, and the attempts made do not seem to notice the essence of the problem or it is treated in a banal way. It is difficult to justify, however, that it is the result of the offence of one human couple. Therefore, it is necessary to debate the reality of „original sin“ and to reconcile it with the modern state of knowledge.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/985
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.3318
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotrowski_Eligiusz_Kara_wieczna_a_grzech_pierworodny_Koniecznosc_debaty.pdf171,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons