Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/967
Title: Jaki grzech, taka i kara. Śmierć jako odpłata za grzech według Drugiej Księgi Machabejskiej
Other Titles: Like-for-Like Death as a Retribution for Sin According to the Second Book of Maccabees
Authors: Laskowski, Łukasz
Keywords: 2 Mch; kara; grzech; historiografia; Jazon; Menelaos; Antioch Epifanes; Andronik; Lizymach; Kallistenes; Nikanor; 2 Macc; punishment; sin; historiography; Jason; Menelaus; Antiochus; Antiochus; Andronicus; Lysimachus; Callisthenes; Nicanor
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 13-38
Abstract: Artykuł zawiera analizy obecnego w Drugiej Księdze Machabejskiej charakterystycznego sposobu kompozycji epizodów o śmierci grzeszników. Umierają oni w sposób, który uwydatnia związek ich zgonu z popełnianymi wcześniej grzechami. Osobnym tematem jest historia Antiocha IV Epifanesa. Król ten skonał jako buntownik przeciw Bogu. Autor połączył tu analizowany motyw z legendami o theomachoi. Antioch nie będzie miał udziału w zmartwychwstaniu do życia, gdy ciała świętych zostaną odrodzone, a utracone części ciała przywrócone. Taki sposób interpretacji historii jest wynikiem katechetycznych tendencji księgi.
This work presents a characteristic way of composition of episodes about deaths of sinners present in Second Book of Maccabees. They die in a way that emphasizes the relationship between the type of their death and previous sins. A separate topic is the story of Antiochus IV Epiphanes. This king died as a rebel against God. The author combined here the motif of concern with legends about theomachy. Antiochus will not have a part in the resurrection of life when the bodies of the saints are reborn and the lost parts of the body are restored. This way of interpreting history is the result of the catechetical tendencies of the book.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/967
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1942
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laskowski_Lukasz_Jaki_grzech_taka_i_kara_Smierc_jako_odplata_za_grzech_wedlug_Drugiej_Ksiegi_Machabejskiej.pdf158,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons